Ansöka om marklov

Marklovprocessen omfattar förutom lovbeslut även tekniskt samråd, startbesked och slutbesked. Processen följer samma schema som bygglov.

Ritningar/handlingar ska anpassas till åtgärdens art. Samtliga ingående dokument i en ny ansökan ska skickas in samtidigt till förvaltningen.

Ritningar lämnas in i en omgång kopior i max A3-format nedvikt till A4.

Övriga handlingar som ingår i ansökan lämnas in i en omgång.

Samtliga ritningar/handlingar ska även lämnas in som pdf:er på USB-minne.

Ritningar

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper. Ange skala och fastighetsbeteckning (orienteringsplan vid ritningsstämpel vid större projekt).

Checklista för underlag som behövs vid ärenden om ändring av marknivå.

Kontrollplan, kontrollansvarig, sakkunnig

För alla åtgärder ska en kontrollplan bifogas ansökan, de flesta ansökningar kräver även medverkan av en kontrollansvarig. I vissa ärenden krävs även utlåtanden från sakkunniga, exempelvis när det gäller kulturvärden, tillgänglighet och brand.

Läs mer om kontrollplan.
Läs mer om kontrollansvarig (KA).
Läs mer om sakkunniga.

Blanketter

Här hittar du ansökningsblanketter.

Dela: