Kontrollansvarig KA

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig.

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 309)

Vid anmälan av kontrollansvarig ska till blaketten bifogas certifikat samt årsrapportering.

För mer information om kontrollansvar och listor över certifierade kontrollansvariga hänvisas till Boverkets hemsida.

Blanketter

Här hittar du anmälningsblanketter.

Dela: