Checklista nybyggnad

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör nybyggnad.

Ritningar

 • Måttsatta planer. Skala 1:100
 • Måttsatta sektioner /med nya och befintliga marknivåer med / taklutning / +-höjder våningsplan, plushöjd takfot, plushöjd nock. Skala 1:100
 • Måttsatta fasader/nya och befintliga marknivåer inritade. Skala 1:100
 • Detaljritningar, representativa delar t.ex. snitt genom takfot, vyer mot entréparti, fönsterparti, balkongfront, balkonginfästning. Skala 1:20
 • Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta med byggnaders/tillbyggnaders huvudmått, mått till närmaste tomtgränser och till gräns mot gata, mått mellan byggnaderna på tomten (även koordinatsatt i större projekt) samt höjdläge för lägsta golvets överkant (+FG) + höjd byggnadshöjd + höjd nock. OBS! Nybyggnadskarta med tillhörande text (detaljplanens bestämmelser) får inte förvanskas och får inte vara äldre än sex månader, kan redovisas i färg för tydligheten.
 • Markplaneringsritning upprättad på situationsplan med marksektioner utvisande befintliga och föreslagna marknivåer och släntavgränsningar fram till tomtgräns, redovisa plushöjder vid entréer, redovisa eventuella fördröjningsmagasin för dagvatten.

Övriga handlingar

 • Ansökningsblankett underskriven i original
 • Blankett kontrollansvarig (KA) underskriven i original
 • KA, kopia av giltigt certifikat samt årsrapportering
 • Arearedovisning (blankett)
 • Översiktlig beskrivning av projektet: byggnadsarea, bruttoarea, antal lägenheter, tillgänglighet, brand, buller, avfall, dagvatten mm
 • Beskrivning av gestaltningsidé, anpassning till stadsbild, överensstämmelse med gestaltningsprogram, beskrivning av fasadutformning, gestaltning mot gata och gård, gestaltning av utemiljö
 • Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet (inre, yttre)
 • Utlåtande från sakkunnig brand
 • Utlåtande buller
 • Redovisning av avfallshantering
 • Redovisning av dagsljus/solljus i förekommande fall i flerbostadshus
 • Beskrivning och utlåtande om dagvattenhantering, LOD
 • Redovisning av parkeringstal för bilar och cyklar
 • Redovisning av avvikelser från detaljplanen, lista eller ritning
 • Avvecklingsplan/ återställande av mark vid tidsbegränsat bygglov
 • Färg PM inklusive NCS-koder och material
 • Materialprover
 • Illustrationer i färg
 • Kopia bekräftelse ansökan om lantmäteriförrättning (när fastigheten inte stämmer överens med detaljplanen eller inte är bildad ännu)
 • Powerpoint-presentation (enbart vid ��renden som ska beslutas av stadsbyggnadsnämnden, anvisningar lämnas av handläggaren)

Inför tekniskt samråd krävs följande handlingar:

Handlingar inför tekniskt samråd för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad

Dela: