Checklista mindre ändring av fasad

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör mindre ändring av fasad (enstaka takkupa/takfönster, nytt entréparti, utbyte av fönster med mera) och ändrad användning för del av byggnad.

Ritningar

 • Situationsplan, utdrag ur baskartan med byggnaden/plats för åtgärden markerad
 • Måttsatta planer / med rivna delar streckade / med nya delar skrafferade, Skala 1:100
 • Måttsatta sektioner /med nya och befintliga marknivåer med / taklutning / +-höjder våningsplan, plushöjd takfot Skala 1:100
 • Måttsatta fasader/nya och befintliga marknivåer inritade, markera nya fönster/dörrar Skala 1:100
 • Detaljritning, snitt och vy av exempelvis entréparti, fönsterparti, takkupa, takaltan. Skala 1:20
 • Detaljritning, snitt genom befintligt fönster/snitt genom nytt fönster, Skala 1:1

Övriga handlingar

 • Ansökningsblankett underskriven i original
 • Blankett kontrollansvarig (KA) underskriven i original
 • KA, kopia av giltigt certifikat samt årsrapportering
 • Arearedovisning (blankett)
 • Beskrivning av projektet
 • Kontrollplan enligt PBL (kan inlämnas i samband med tekniskt samråd där KA krävs)
 • Antikvarisk förundersökning från sakkunnig kulturvärden som grund för förslaget (i förekommande fall)
 • Färg PM inklusive NCS-koder och material
 • Fotografier över befintlig byggnad/byggnader där även grannfastigheter syns

Exempel kontrollplan

Förslag till kontrollplan fasadändring (Excel-dokument, 38 kB)

Dela: