Handlingar inför tekniskt samråd för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad.

 • Anmälan om kontrollansvarig inkl. certifikat samt årsrapportering
 • Förslag till kontrollplan med redovisning av farligt avfall samt omhändertagande av byggavfall och farligt avfall.
 • Planritningar och lämpliga sektioner.
 • Principiella byggnadskonstruktionsritningar
 • Redovisning av ventilationssystemet/Översiktlig redovisning av ventilationssystemet (flödesscheman)
 • Redovisning av VA-systemet
 • VA-plan
 • Färdigställandeskydd om hela projektet kostar mer än 10 prisbasbelopp. I annat fall vill vi ha en budgetredovisning som exkluderar eventuell eget arbete.
 • Riskanalys
 • Arbetstagaryttrande (om ny lokal/kontor)
 • Energibehovsberäkning
 • Ljudutredning
 • Geoteknisk utredning
 • Teknisk beskrivning
 • Fuktskyddsbeskrivning
 • Brandskyddsbeskrivning inkl. brandritningar
Dela: