Anmälan av byggåtgärd

I anmälan eller anmälandelen av bygglovprocessen granskas byggnadens/åtgärdens tekniska egenskaper.

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som enligt plan- och bygglagen har undantagits från krav på bygglov (9 kap. 7 §, 2010:900),
 • en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
 • underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av plan- och bygglagen (4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket) eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i plan- och bygglagen (9 kap. 4 a §),
 • ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus,
 • tillbyggnad som avses i plan- och bygglagen (9 kap. 4 b § första stycket 1), eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i första stycket kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan. (Förordning 2014:1334).

De fyra sista punkterna i listan ovan omfattas av den utökade möjligheten att bygga utan krav på bygglov som infördes 2014. Läs mer om de nya bygglovsbefriande reglerna.

Byggnadens eller åtgärdens tekniska egenskaper som granskas:

 1. Bärförmåga, stadga och beständighet
 2. Säkerhet vid brand
 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
 4. Säkerhet vid användning
 5. Bullerskydd
 6. Energihushållning och värmeisolering
 7. Lämplighet för det avsedda ändamålet
 8. Tillgänglighet och användbarhet
 9. Hushållning med vatten och avfall
 10. Bredbandsanslutning

Anmälanprocessen omfattar kortfattat tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Kontrollplan, kontrollansvarig, sakkunnig

För alla åtgärder ska en kontrollplan bifogas ansökan, de flesta ansökningar kräver även medverkan av en kontrollansvarig. I vissa ärenden krävs även utlåtanden från sakkunniga, exempelvis när det gäller kulturvärden, tillgänglighet och brand.

Läs mer om kontrollplan.
Läs mer om kontrollansvarig (KA)
.
Läs mer om sakkunniga
.

Det här ska lämnas in inför tekniskt samråd/anmälan

Handlingar inför tekniskt samråd för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad.
Handlingar inför tekniskt samråd för ändrad planlösning
.
Handlingar inför tekniskt samråd för ändrad användning
.
Handlingar inför tekniskt samråd för nya balkonger eller renovering av balkonger
.
Handlingar inför tekniskt samråd för inglasning av balkonger
.
Handlingar inför tekniskt samråd för eldstäder
.
Handlingar inför tekniskt samråd för stambyte
.
Handlingar inför tekniskt samråd för rivning av hel byggnad
.
Handlingar inför startbesked för enstaka ingrepp i bärande konstruktion.

Handlingar

 • Ansökningar/anmälan och tillhörande handlingar ska skickas in digitalt i formatet PDF (e-post, USB, osv).
 • Handlingar som skickas in i pappersformat ska innehålla en digital kopia, på ett USB-minne.
 • Handlingar, ritningar, utlåtanden, intyg, protokoll, kontrollplaner med mera ska vara namngivna efter innehåll/handlingstyp och levereras som separata pdf-filer.
 • Varje fil ska ha innehållsförteckning där de aktuella ritningarna i filen är markerade. Detta ska göras av sökanden, byggherren eller kontrollansvarige.
 • Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper. Ange skala och fastighetsbeteckning (orienteringsplan vid ritningsstämpel vid större projekt).

Blanketter

Här hittar du anmälningsblanketter.

Ansökningar/ritningar/handlingar mejlas till: Byggnadsnamnden@solna.se

Dela: