Bygglov och anmälan

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar både i den bebyggda och obebyggda miljön. I områden som omfattas av detaljplan finns det reglerat hur bebyggelsen får utformas med avseende på exempelvis storlek, placering och höjd.

För tillfället har Solna stad inte möjlighet att boka in besök för rådgivning annat än undantagsvis. Frågor angående bygglov och ansökningar besvaras istället av kontaktcenter som vid behov förmedlar kontakt med bygglovsenheten.

Det krävs bygglov för:

 • Nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.
 • Tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.
 • Ändrad användning: byggnaden helt eller delvis byggs om eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller beviljats bygglov för.
 • Utvändig ändring: ändring av byggnads fasad, eller annan utvändig funktion.
 • Skyltar och ljusanordningar: bygglov krävs alltid för uppförande av skyltar och ljusanordningar.

Bygglovprocessen omfattar förutom bygglov även tekniskt samråd, startbesked och slutbesked. Läs mer om bygglovsprocessen här.

I de fall bygglov inte behöver sökas, kan dock anmälan krävas. Tänk på att inkomma i mycket god tid med bygglovsansökan, detta gäller speciellt de ansökningar som ska beredas för beslut i byggnadsnämnden.

Bygglov krävs även för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • upplag och materialgårdar
 • tunnlar och bergrum
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar
 • radio- eller telemaster eller torn
 • vindkraftverk
 • murar och plank
 • parkeringsplatser utomhus
 • begravningsplatser
 • transformatorstationer

För mer information, se Plan och bygglagen (2010:900) .

Dela: