Från: 28 september 2022
Till: 31 december 2023

Ny sopsugsanläggning i Huvudsta

Under hösten börjar arbetet med att anlägga en ny sopsugsanläggning i Huvudsta. Arbetet beräknas vara klart till vintern 2023/2024.

Arbetet är uppdelat i totalt sju etapper, där vissa etapper genomförs stegvis. Denna sida kommer löpande att uppdateras med information om arbetet.

Varför bygger vi en ny sopsug? Visa Dölj

Den befintliga sopsugsanläggningen togs i drift när Jungfrudansen byggdes 1971 och har passerat sin tekniska livslängd. Nu byggs istället en ny, modern och mer effektiv anläggning i området. I samband med den nya anläggningen tillkommer en ny terminalbyggnad dit soporna transporteras. Den kommer att placeras vid den nedlagda påfartsrampen till Huvudstaleden, vid Storgatan.

Den nya sopsugsanläggningen ska kunna hantera tre sorters avfall: restavfall, matavfall och tidningar. Dagens anläggning kan enbart hantera restavfall. Samtidigt bidrar den nya anläggningen till minskade transporter i området.

Samtliga fastigheter som är anslutna till dagens sopsugsanläggning kommer att kunna ansluta sig till den nya anläggningen. Därtill finns det även möjlighet för kommande nyproduktioner i området att ansluta sig.

Vad arbetar vi med just nu?

Se specifik information om varje etapp längre ner på sidan.

Vecka 21-22 (22 maj-4 juni) Visa Dölj

Just nu pågår arbete med etapp 1, 2, 3 och 6.

Etapp 1

Etapp 1 utgörs av tre deletapper längs den södra delen av Jungfrudansen. Arbetet består just nu av återfyllning och återställning på de platser där ledningar har lagts ner. Den stora, nybyggda lekparken inne på Jungfrudansen har öppnat sedan 15 maj. Gång- och cykelvägen bakom Jungfrudansen 44-52 har även den öppnat.

Etapp 2

Etapp 2 utförs framför Jungfrudansen 17-49. Just nu pågår schaktningsarbeten. Schaktning mot de nya inkastspunkterna påbörjades under vecka 21.

Etapp 3

Etapp 3 består av ledningsarbeten på Storgatan. Just nu pågår arbete med att sätta kantsten och fylla igen schakterna i området. Sopsugsledning har installerats längs gatan i västlig riktning, ungefär fram till Huvudsta centrum.

Etapp 6

Här bygger vi den nya sopsugsterminalen, där soporna kommer att förvaras och hämtas. Arbetet med terminalen pågår som planerat.

Parkering och trafik

Parkering under arbetet Visa Dölj

Parkering från och med 3 april

Med start 3 april påbörjas etapp 2 på Jungfrudansen. Etapp 2 utförs framför Jungfrudansen 17-49. 3 april ska även Etapp 1, Jungfrudansen 22–58, vara så pass färdigställd så att merparten av alla berörda parkeringar öppnas igen.

Under arbetet med etapp 2 flyttar parkeringarna för rörelsehindrade. Det kommer att erbjudas plats för dig som är rörelsehindrad vid Jungfrudansen 3 samt vid Skoga äldrecentrum.

Karta över parkeringsytor i Jungfrudansen under etapp 2.

Längs den streckade röda linjen erbjuds parkeringsmöjligheter. Ny parkering för rörelsehindrade finns vid Skoga äldrecentrum och vid Jungfrudansen 3.

Kollektivtrafik Visa Dölj

Busshållplatserna utmed Storgatan, mitt emot Huvudsta centrum, har flyttats temporärt. Tillfällig busshållplats ställs upp längre österut, i svängen vid Huvudsta centrum. Arbetet beräknas pågå till mitten av sommaren 2023.

Buss 113 trafikerar för närvarande inte busshållplatserna Biddlesberg, Skoga och Rödbetan. Se den senaste informationen på SL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så har vi delat upp arbetet med sopsugen

Kartbild över de sju etapperna.

Samtliga datum är preliminära med reservation för eventuella förändringar.

Etapp 1, Jungfrudansen mot Bällstaviken Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - 30 juni 2023

Etapp 1 består av tre deletapper i södra Jungfrudansen. Den första deletappen är till stora delar färdigställd. Under maj/juni 2023 kommer parkeringarna att behöva utrymmas en kortare tid för att återställningsarbetet ska kunna slutföras.

Den andra deletappen medför arbeten inne på Jungfrudansen, i anslutning till gång- och cykelvägarna inne bland husen. Den stora, nybyggda lekparken inne på Jungfrudansen beräknas öppna 15 maj.

Den tredje och sista deletappen medför ledningsarbeten västerut, i skogsområdet, där även träd har fällts, mellan Jungfrudansen och Alphyddevägen. Ledningarna är förlagda och återfyllning och återställning pågår.

Etapp 2, Jungfrudansen mot Storgatan Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - 30 november 2023

Etapp 2 medför arbeten i norra och östra Jungfrudansen. Arbetet påbörjades i början av april 2023, när den första deletappen i etapp 1 till stora delar färdigställdes och de flesta parkeringsytorna öppnade upp igen.

Arbete vid infarten till Jungfrudansen, i anslutning till etapp 2, har påbörjats. Ena körfältet har där stängts av men vägen är fortfarande framkomlig i bägge riktningar. Arbetet vid infarten utgör inte en del av etapp 2.

Etapp 2 medför att parkeringsplatser längs norra Jungfrudansen kommer att stängas av i omgångar, preliminärt fram till slutet av september. På grund av arbetet är gatan i anslutning till etapp 2 enkelriktad. Inschaktning mot de nya inkastspunkterna ska påbörjas under vecka 21.

Etapp 3, Storgatan Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - 5 juli 2023

Etapp 3 består av ledningsarbeten på Storgatan. Vägen är under arbetets gång begränsad till två filer, med en fil i varje riktning.

Busshållplatserna på sidan av gatan mot Jungfrudansen har temporärt flyttas. En tillfällig busshållplats har upprättats på samma sida av vägen, i svängen vid Huvudsta centrum.

Just nu pågår arbete med att sätta kantsten och återfylla schaktområdena.

Etapp 4, Jonstorpsvägen Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 15 juli 2023 - 1 september 2023

Etapp 4 består av ledningsarbeten längs Jonstorpsvägen. Arbetet utförs i samband med ett nybygge på samma sträcka.

Etapp 5, Huvudsta centrum Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 15 juli 2023 - 20 december 2023

Mer information om denna etapp kommer närmre inpå att arbetet blir aktuellt.

Etapp 6, Ny sopsugscentral Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - 20 december 2023

Här byggs den nya terminalbyggnaden dit sopsugen ska transportera allt avfall.

Etapp 7, Storgatan/Huvudstaleden Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 15 juli 2023 - 1 september 2023

Ledningsarbeten för att förbinda ledningar från etapp 4 till terminalbyggnaden.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad