Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Mälarbanan

Utveckling längs Mälarbanan

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för Mälarbanan inom stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta. Planförslaget innebär en utbyggnad av järnvägsanläggningen Mälarbanan genom Solna, från två till fyra spår och ny bebyggelse i form av bostäder och kontor. En ny pendeltågsstation anläggs intill Huvudstagatan och nya stationsentréer tillkommer i Solna Business Park och Solna strand från Sundbybergs station.

Vad planeras?

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för Mälarbanan genom Solna. Mälarbanans järnvägsanläggning byggs ut från två till fyra spår, ett anslutningsspår anläggs mellan Mälarbanan och Tomteboda bangård. Utmed sträckan utformas järnvägsanläggningen med flera olika lösningar. Mellan Ekenbergsvägen och Frösundaleden förläggs järnvägen i tråg. Mellan Frösundaleden och korsningen Nybodagatan/Ankdammsgatan förläggs järnvägen i en tunnel ovan mark (intunnling). Därifrån och fram till Tomteboda läggs markspår.

Längs intunnlingen och på mark som frigörs i och med planens genomförande föreslås ny bebyggelse i form av bostäder och kontor med omkringliggande park- och gatumiljöer.

Sammantagen inom projektet planeras det för cirka 1000 nya bostäder, cirka 100 000 kvm kontor och centrumverksamheter i byggnaders bottenvåningar på strategisk viktiga platsen inom utvecklingen. Nya kopplingar skapas, för gående, cyklister och bilister, över järnvägen som kopplar ihop stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta. En lugnare och tryggare miljö skapas längs sträckan. Även möjligheterna att röra sig mellan Solna business park och Solna strand underlättas i och med utvecklingen. Nya stationsentréer tillkommer för Sundbybergs station i Solna Business Park och Solna strand. En helt ny pendeltågstation anläggs i Huvudsta intill Huvudstagatan.

Detaljplanen bedöms i huvudsak vara förenlig med översiktsplanen (ÖP 2030), dock avviker den inom små delar av områden intill befintlig järnvägsanläggning angivna som järnvägsområde och framtida blandad stadsbebyggelse.

Film om samrådet för Mälarbanan

Filmen beskriver förslaget om Mälarbanans utveckling i Solna, samt ger en historisk tillbakablick och visar hur detaljplaneprocessen går till.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande innebär risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed upprättats.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande. Det innebär att ett förslag till detaljplan upprättas, kungörs och skickas ut på samråd till berörda parter.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 2 februari 2021 att samråd ska ske.

Planförslaget finns för samråd under tiden 3 mars – 2 maj 2021 här på webbplatsen, i Solna stadshus, Stadshusgången 2, och på Solna bibliotek i Solna centrum under lokalernas ordinarie öppettider. 

Efter samrådet bearbetas eventuella synpunkter som kommit in.

Digitalt samrådsmöte

Digitalt samrådsmöte kommer att hållas vid två tillfällen, 25 mars kl. 18.00 och 15 april 2021 kl. 18.00.

Anslut till det digitala samrådsmötet 15 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här gör du för att ansluta till det digitala samrådsmötet Visa Dölj

Du som använder mobil eller surfplatta:

 1. Klicka på länken till mötet som läggs upp på den här sidan samma dag som mötet startar
 2. Tryck på ladda ner och ladda ner appen
 3. Gå tillbaka till länken
 4. Anslut som gäst.

Du som använder dator:

 1. Klicka på länken till mötet som läggs upp på den här sidan samma dag som mötet startar
 2. Webbläsaren öppnas
 3. Klicka på fortsätta via webbläsare
 4. Anslut som gäst.

Tidplan

 • Startskede 2021-02-02
 • Samråd 2021-03-03 - 2021-05-02
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad