Stallmästaregården med brygga framför och snö
Haga
Fritid & rekreation
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Stallmästaregården m.m.

Utveckling av Stallmästare­­gården

Stallmästaregården har sedan 1600‑talet bedrivit värdshus, vilket gör det unikt i Stockholms­trakten. Byggnaderna behöver moderniseringar för att kunna fortsätta bedriva den verksamheten. Solna stad vill göra det möjligt att, med hänsyn till natur- och kulturmiljö­värden, uppföra en ny byggnad för hotell och konferens inom Stallmästare­gården. Förändringarna syftar till att långsiktigt säker­ställa verksamheten genom att skapa fler hotellrum och konferens­lokaler samt att förbättra varu- och avfalls­hanteringen.

Vad planeras?

Detaljplaneförslaget möjliggör en ny flygelbyggnad med konferensanläggning och cirka 10 stycken hotellrum. Mellan ny byggnad och Stallmästaregårdens äldre bebyggelse skapas en ny grönskande gård med ett gångstråk som leder ned mot Brunnsviken. Det före detta linneförrådet/Röda stugan föreslås flyttas till en placering vid stranden, där huset får en kulturhistoriskt relevant placering. Lastintaget, som idag ligger mot vattnet, föreslås omlokaliseras till Annerovägen. En 1950-tals personalbyggnad med pergola, samt en glasskiosk från 1980-talet, föreslås rivas tillsammans med dagens lastintag.

Detaljplanen avviker till viss del från översiktsplanen då den delvis avviker från Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nationalstadsparken, Solnadelen. I denna FÖP anges att komplettering med ny bebyggelse i redan bebyggda områden endast får ske i mycket begränsad omfattning. Detaljplanen bedöms alltså avvika från gällande FÖP med avseende på byggnadens storlek.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har den 10 mars 2021 beslutat att granskning ska ske kring planen, som handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.

Miljöpåverkan

Planförslagets genomförande bedöms riskera att medföra betydande miljöpåverkan. Därför upprättas en miljökonsekvens­beskrivning (MKB) för planen.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande eftersom planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och eftersom planen till viss del avviker från översiktsplanen (läs mer under rubriken ”Vad planeras?”).

Läs mer om detaljplane­processen.

Vad händer nu?

Detaljplanen visas under granskningstiden 17 mars – 16 april 2021 i entrén till Solna stadshus, under ordinarie öppettider. Planhandlingar och utredningar finns även digitalt på denna webbsida med adress solna.se/stallmastaregarden

Efter granskning bearbetas och besvaras inkomna synpunkter innan detaljplanen godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Synpunkter på föreslagen detaljplan ska skriftligen vara oss tillhanda senast den 16 april 2021.

Tidplan

 • Startskede 16 maj 2016
 • Samråd 22 maj - 30 juni 2017
 • Granskning 17 mars - 16 april 2021
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad