Vy av Stallnästaregården
Haga
Fritid & rekreation
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Kv Stallmästaregården

Utveckling av Stallmästare­­gården

Stallmästaregården har sedan 1600‑talet bedrivit värdshus, vilket gör det unikt i Stockholms­trakten. Byggnaderna behöver moderniseringar för att kunna fortsätta bedriva den verksamheten. Solna stad vill göra det möjligt att, med hänsyn till natur- och kulturmiljö­värden, uppföra en ny byggnad för hotell och konferens inom Stallmästare­gården. Förändringarna syftar till att långsiktigt säker­ställa verksamheten genom att skapa fler hotellrum och konferens­lokaler samt att förbättra varu- och avfalls­hanteringen.

Vad planeras?

Förslaget innebär en ny flygelbyggnad med konferensanläggning och hotellrum. Det före detta linneförrådet, en rekonstruktion av ett brygghus från 1734, föreslås flyttas till sin tidigare plats invid strandkanten.

Detaljplanen är bara delvis förenlig med den fördjupade översiktsplanen. I den fördjupade översiktsplanen anges att förutsättningar ska ges för en fortsatt värdshusverksamhet inom Stallmästaregården. Samtidigt anges att komplettering med ny bebyggelse i redan bebyggda områden får ske i mycket begränsad omfattning. I den delen får detaljplanen anses strida mot den fördjupade översiktsplanen med avseende på byggnadens storlek.

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog i mars 2015 en detaljplan för kvarteret Stallmästaregården med flera. Länsstyrelsen fastställde planen, men den 5 oktober 2015 upphävdes planen av mark- och miljödomstolen som ansåg att den har påverkan på ett område med stor kulturhistorisk betydelse och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför skulle en miljökonsekvensbeskrivning bifogas planen. Detta hade inte gjorts då staden i samråd med Länsstyrelsen gjort en annan bedömning. Domstolen ansåg inte heller att förslaget var förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken vilket borde ha framgått av utställningsannonsen. Staden ansökte om men nekades prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen.

Planarbetet behöver nu återupptas med samma utgångspunkt, att Stallmästaregården behöver moderniseringar för att kunna fortsätta att bedriva den verksamhet som upprätthållits ända sedan 1600‑talet.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökonsekvens­beskrivning gjorts.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen 2010:900 och handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att planförslaget är av stor vikt, eller har principiell betydelse. Det kan även innebära att det är av stort intresse för allmänheten eller att det antas medföra en betydande påverkan på miljön.

Läs mer om detaljplane­processen.

Vad händer nu?

Planförslaget var ute på samråd under perioden 22 maj–30 juni 2017.

Nu sammanställs eventuella synpunkter som inkommit under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget för granskning.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 829 kB 2019-05-20 18.10
Plankarta.pdf 649 kB 2019-05-20 18.10

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antikvarisk konsekvensanalys.pdf 4 MB 2019-05-20 18.11
Bullerutredning.pdf 1 MB 2019-05-20 18.11
Dagvattenutredning.pdf 2 MB 2019-05-20 18.11
Färgsättningsprogram.pdf 655 kB 2019-05-20 18.11
Kulturmiljöanalys.pdf 4 MB 2019-05-20 18.11
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 1 MB 2019-05-20 18.11
Riskutredning.pdf 2 MB 2019-05-20 18.11
Trädutredning.pdf 2 MB 2019-05-20 18.11

Tidplan

 • Startskede 2 februari 2009
 • Samråd 22 maj - 30 juni 2017
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad