Solnavägen, Hagalund
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Hagalund 4:10

Utveckling av Solnavägen

Solna stad planerar för att Veidekke Bostad AB ska bygga bostäder och kontor utmed Solna vägen, i anslutning till den nya tunnelbanans upp gång. Det innebär att Solna vägen får en stadsmässig utformning och blir en levande stadsgata.

Vad planeras?

Veidekke Bostad AB har i samråd med Solna stad arbetat fram ett förslag till utveckling av stadens fastighet Hagalund 4:10, i anslutning till den nya tunnelbaneuppgången utmed Solnavägen.

Ett torg planeras mellan Solnavägen och tunnelbanans biljetthall. Söder om torget föreslås ett upp till tolv våningar högt kontorshus, vars höjd trappas ned norrut. I den norra delen av planområdet planeras två bostadskvarter med ca 600 lägenheter. Lokaler för centrumändamål ska finnas i samtliga bottenvåningar mot Solnavägen och mot torget.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen är förenlig med Solnas översiktsplan ÖP 2030. Detaljplanens genomförande har bedömts medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram till detaljplanen. Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplan och MKB finns för granskning under tiden 4 augusti – 6 september 2020. Planförslag med underlag ifrån samrådet och granskningen finns även fortsättningsvis här på denna sida med kortadress solna.se/hagalund410

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf 570 kB 2019-05-28 11.07
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf 97 kB 2019-05-28 11.07
Planbeskrivning.pdf 5 MB 2020-08-04 08.14
Plankarta Hagalund 4_10 Granskning.pdf 5 MB 2020-08-04 13.55
Samrådsredogörelse.pdf 489 kB 2020-08-12 10.15
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
avfall.pdf 1 MB 2019-11-12 15.41
Utredning skyddsåtgärder och ekologisk kompensation.pdf 2 MB 2019-11-12 15.43
ekologisk_spridning.pdf 6 MB 2019-11-12 15.43
geoteknik_MMU.pdf 2 MB 2019-11-12 15.44
geoteknik_MUR.pdf 3 MB 2019-11-12 15.44
geoteknik_PM.pdf 2 MB 2019-11-12 15.45
geoteknik_principsektioner.pdf 589 kB 2019-11-12 15.45
kulturhistoria.pdf 4 MB 2019-11-12 15.46
Gestaltningsprogram.pdf 26 MB 2020-08-04 08.23
MKB.pdf 7 MB 2020-08-04 08.24
Bullerutredning.pdf 17 MB 2020-08-04 08.32
Dagvattenutredning.pdf 2 MB 2020-08-04 08.32
Dagsljusberäkning.pdf 2 MB 2020-08-04 08.34
Konkretisering av skyddsåtgärder och ekologisk kompensation.pdf 3 MB 2020-08-04 08.37
PM luftkvalitet.pdf 855 kB 2020-08-04 08.39
Riskutredning.pdf 14 MB 2020-08-04 08.39
Skyfallskartering.pdf 4 MB 2020-08-04 08.40
Solstudier.pdf 14 MB 2020-08-04 08.41
Trafikprogram.pdf 9 MB 2020-08-04 08.41
Brandskydd.pdf 478 kB 2020-08-04 10.25
Riskbedömning alifater.pdf 2 MB 2020-09-01 16.01

Tidplan

 • Startskede Februari 2018
 • Samråd Samråd under tiden 25 september - 13 november 2019
 • Granskning Granskning under tiden 4 augusti – 6 september 2020
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Plan- och exploateringschef

Ann-Christine Källeskog

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad