flygbild över Solna station
Solna station
Trafik & infrastruktur
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Kv Farao, kv Kairo, del av Hagalund 3:1 och 3:2

Utveckling av området vid Solna station

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av kv Farao, kv Kairo och del av Hagalund 3:1 och 3:2 m.m. Detaljplanen möjliggör en utveckling av området vid Solna station med ny bebyggelse och en trygg och attraktiv kollektivtrafikknutpunkt med bra trafikmiljö och effektiva byten mellan olika trafikslag.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att utveckla området kring Solna station till en effektiv, attraktiv och trygg knutpunkt och skapa en bättre koppling mellan Arenastaden, Solna Station och Hagalund genom bland annat en partiell överdäckning av Ostkustbanan.

Genom att flytta trafiken till Arenastaden från Dalvägen till en ny gata utmed spåren kan Dalvägen sänkas och ansluta som gångstråk till Solna stations nivå. Planförslaget syftar till att förbättra samband i staden och länka samman stadsdelarna.

Detaljplanen syftar även till att möjliggöra ny bebyggelse vilken stärker platsen, ger den identitet och bidrar till ökad attraktivitet och trygghet. I bebyggelsen möjliggörs ett tillskott av kontor samt bostäder med möjlighet till förskola och LSS-boende eller annan typ av speciallägenheter. Bebyggelsens bottenvåningar ska ges särskild omsorg och gestaltas markerade och öppna, med entréer ut mot gatan. I del av bottenvåningarna lokaliseras lokaler, vilka avser innehålla en blandning av servicefunktioner såsom butik, restaurang eller mindre verksamheter.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning tas därför inte fram.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande. Det innebär att ett förslag till detaljplan upprättas, kungörs och skickas ut på samråd till berörda parter.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2018 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Byggnadsnämnden beslutade den 4 november 2020 att ställa ut planförslaget på samråd. Planförslaget ställs ut för samråd under perioden 27 november 2020 – 22 januari 2021.

Digitalt samrådsmöte

Samrådsmötet kommer att hållas digitalt den 16 december 2020 kl. 18.

Anslut till det digitala samrådsmötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här gör du för att ansluta till det digitala samrådsmötet Visa Dölj

Du som använder mobil eller surfplatta:

 1. Klicka på länken till mötet som läggs upp på den här sidan samma dag som mötet startar
 2. Tryck på ladda ner och ladda ner appen
 3. Gå tillbaka till länken
 4. Anslut som gäst.

Du som använder dator:

 1. Klicka på länken till mötet som läggs upp på den här sidan samma dag som mötet startar
 2. Webbläsaren öppnas
 3. Klicka på fortsätta via webbläsare
 4. Anslut som gäst.
Illustration av Solna stations nya entré

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2020-11-27 07.48
Plankarta.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2020-11-27 07.48

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Buller- och vibrationsutredning.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-11-27 07.49
Dagsljusbedömning.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2020-11-27 07.49
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster. 21 MB 2020-11-27 07.49
Illustrationsbilaga.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 6 MB 2020-11-27 07.49
Luftkvalitetsutredning.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2020-11-27 07.49
Miljötekniska markundersökningar.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2020-11-27 07.49
Orienterande studie förorenad mark.pdf Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. 10 MB 2020-11-27 07.49
PM Bro.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2020-11-27 07.49
PM Geoteknik.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2020-11-27 07.49
PM markföroreningar.pdf Pdf, 583 kB, öppnas i nytt fönster. 583 kB 2020-11-27 07.49
PM platsspecifika värden.pdf Pdf, 826 kB, öppnas i nytt fönster. 826 kB 2020-11-27 07.49
PM Risk.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2020-11-27 07.49
PM vägutformning.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2020-11-27 07.49
Rapport överdäckning.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2020-11-27 07.49
Teknisk besiktning och utredning flytt av byggnad.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-11-27 07.49
Trafikutredning.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2020-11-27 07.49
Vindanalys.pdf Pdf, 335 kB, öppnas i nytt fönster. 335 kB 2020-11-27 07.49
Övergripande riskanalys.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2020-11-27 07.49

Tidplan

 • Startskede Juni 2018
 • Samråd 27 november 2020 – 22 januari 2021
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad