Illustration av baksidan av Haga 2:8
Företagslokaler
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Haga 2:8

Utveckling av norra Frösundavik

Solna stad har tagit fram ett planförslag som innebär en utveckling av den norra delen av fastigheten Haga 2:8. Byggrätten i gällande detaljplan upphävs och ersätts med en ny byggrätt, med samma storlek som den gällande, för ca 25 000 m2 kontor som är bättre anpassad till platsens förutsättningar i nationalstadsparken.

Vad planeras?

Planförslaget innebär en utveckling av den norra delen av fastigheten Haga 2:8. Byggrätten i gällande detaljplan upphävs och ersätts med en ny byggrätt, med samma storlek som den gällande, för ca 25 000 m2 ljus kontor som är bättre anpassad till platsens förutsättningar i nationalstadsparken.

Området som föreslås för bebyggelse utgörs i dag huvudsakligen av en markparkering och har i en ekologi- och biotopinventering samt ur kulturmiljöhänseende klassats som tåligt för förändring.

Byggnaden kommer att ge ett skydd mot de höga trafikbullernivåerna i denna del av parken och därmed ett ökat rekreationsvärde till parken.

Som del i utvecklingen ingår åtgärder som ger ökad tillgänglighet till parken genom förbättrade gång- och cykelstråk, bland annat införs gång- och cykelbanor på vägbron över Uppsalavägen samt en trappa som ansluter till Lings väg.
Förslaget följer det övergripande syftet med 2016 års Översiktsplan 2030 för Solna stad, men är inte förenlig med 2008 års fördjupning av översiktsplanen för nationalstadsparken.

 

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande innebär risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed upprättats.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande. Det innebär att ett förslag till detaljplan upprättas, kungörs och skickas ut på samråd till berörda parter.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden gav miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 september 2019.

28 augusti 2020 gav Byggnadsnämnden miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Planförslaget visas under samrådstiden 2 oktober – 22 november 2020.

Digitalt samrådsmöte

Samrådsmöte har hållits digitalt den 15 oktober.

Du som använder mobil eller surfplatta:

 1. Klicka på länken till mötet som läggs upp på den här sidan samma dag som mötet startar
 2. Tryck på ladda ner och ladda ner appen
 3. Gå tillbaka till länken
 4. Anslut som gäst.

Du som använder dator:

 1. Klicka på länken till mötet som läggs upp på den här sidan samma dag som mötet startar
 2. Webbläsaren öppnas
 3. Klicka på fortsätta via webbläsare
 4. Anslut som gäst.
Illustration av Haga 2:8, Hagaparken
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Detaljplan.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2020-10-02 08.17
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2020-10-02 08.17
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 471 kB 2020-10-02 08.17
Kvalitets- och gestaltningsprogram.pdföppnas i nytt fönster 19 MB 2020-10-02 08.17
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2020-10-02 08.20
Ritningsbilaga.pdföppnas i nytt fönster 6 MB 2020-10-02 08.20
Kulturmiljöutredning.pdföppnas i nytt fönster 9 MB 2020-10-02 08.20
Landskapsanalys.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2020-10-02 08.20
Markteknisk undersökningsrapport.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2020-10-02 08.20
Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 10 MB 2020-10-02 08.20
PM Geoteknik.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2020-10-02 08.20
PM Utredning om strandskydd .pdföppnas i nytt fönster 14 MB 2020-10-02 11.17
Naturvärdesinventering.pdföppnas i nytt fönster 5 MB 2020-10-02 08.20
Riskutredning.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2020-10-02 08.20
Trafikbullerberäkning.pdföppnas i nytt fönster 842 kB 2020-10-02 08.20
Bilaga 1 Trafikbuller.pdföppnas i nytt fönster 120 kB 2020-10-02 08.20
Bilaga 2, Trafikbuller.pdföppnas i nytt fönster 114 kB 2020-10-02 08.20

Tidplan

 • Startskede 19 mars 2019
 • Samråd 2 oktober - 22 november 2020
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad