Inskrivningen Logementet 1
Järvastaden
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • kv Logementet m.fl.

Tre förskolor i Järvastaden

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Logementet 1 m.fl. som möjliggör förskolor, bostäder, studentbostäder och kontor.

Vad planeras?

Planens syfte är att möjliggöra fortsatta förskoleverksamheter och bostäder i befintliga byggnader. Förskola saknar stöd i gällande plan men bedrivs med tidsbegränsade bygglov. Planen möjliggör även kontor. Detaljplanen föreslår att:

 • fastigheten Logementet 1 planläggs för förskola och bostäder
 • fastigheten Logementet 2 planläggs för studentbostäder
 • fastigheten Inskrivningen 1 planläggs för förskola och kontor
 • fastigheten Mönstringen 3 planläggs för förskola och bostäder

Detaljplanen innebär att befintlig bebyggelse kvarstår. Detaljplanen innebär också att genomförda och nytillkommande mindre åtgärder med hisshus och utrymningstrappor medges. I plankartan föreslås särskilda bestämmelser för skydd av träd och mot byggnaders förvanskning.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Ett förslag till detaljplan upprättas ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget fanns ute för samråd under tiden 28 oktober – 25 november.

Fotografi av Mönstringen 3

Mönstringen 3

Situationsplan Logementet 1

Situationsplan Logementet 1

Situationsplan Inskrivningen 1

Situationsplan Inskrivningen 1

Tidplan

 • Startskede 14 september 2020
 • Samråd 28 oktober – 25 november
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad