Gestaltning av parkeringshus
Järva
Trafik & infrastruktur
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av Järva 4:17

Parkeringshus vid Signalbron

Solna stad planerar tillsammans med Råsta Mark AB för att möjliggöra ett parkeringshus innanför rampen som förbinder Kolonnvägen med Signalbron. In- och utfart till parkerings­huset är tänkt att ske från Gustav III:s Boulevard. Parkerings­huset ska byggas av hållbara och miljö­anpassade material. Målet är att bidra till ökad säkerhet och en positiv upplevelse av området.

Vad planeras?

Förslaget innebär att ett nytt runt parkeringshus med cirka 530 parkeringsplatser och cykelparkering möjliggörs innanför rampen vid Signalbron. Parkeringshuset skapar ett värdefullt tillskott av parkeringsplatser i området som ska försörja ishallarna, det nya kontors- och badhuset samt ICA:s nya huvudkontor. Arenastaden och även boende i närområdet kommer att kunna använda parkeringshuset utanför kontorstid.

Parkeringshuset ska byggas med hållbara material och möjligheten att installera solceller i fasaden utreds.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning gjorts.

Beskrivning av plan­processen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget fanns ute på samråd under perioden 20­ juni–3 september 2018.

Nu sammanställs eventuella synpunkter som inkommit under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på granskning.

bild av parkeringshus
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 1 MB 2019-05-23 15.50
Plankarta.pdf 266 kB 2019-05-23 15.50
Gestaltningsprogram.pdf 8 MB 2019-05-23 15.50
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdf 2 MB 2019-05-23 15.51
Miljöteknisk markundersökning.pdf 591 kB 2019-05-23 15.51
Riskutredning.pdf 851 kB 2019-05-23 15.51
Trafikutredning.pdf 243 kB 2019-05-23 15.51

Tidplan

 • Startskede Oktober 2017
 • Samråd 20 juni - 3 september 2018.
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad