Illustration av bostäder
Solna station
Trafik & infrastruktur
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Kv Hagalund 3:1 och Hagalund 3:2

Nya kontors­lokaler vid Solna station

Skanska Fastigheter Stockholm AB och Fabege Stockholm AB har i samråd med Solna stad tagit fram en vision för området kring Solna station. Området ska utvecklas till en attraktiv och trygg knut­punkt som möjliggör en bra trafik­miljö och effektiva byten mellan olika trafik­slag.

Vad planeras?

Planen är att överbygga delar av Ostkustbanans spår för att skapa en bättre koppling mellan Arenastaden, Solna station och Hagalund. Förslaget innebär att det byggs nya kontor på platsen. I det fortsatta planarbetet ska statusen på den gamla stationsbyggnaden utredas, liksom möjligheterna att flytta byggnaden till annan plats.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2018 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Underlag till beslut planuppdrag.pdf 153 kB 2020-02-26 11.14
Underlag om planuppdrag.pdf 69 kB 2020-02-26 11.14
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede Juni 2018
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Astrid Fernström

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad