Gestaltning av kontoret
Huvudsta
Företagslokaler
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av kv Huvudsta 4:17

Nya kontorslokaler i Huvudsta

Solna stad har tagit fram ett förslag till detalj­plan som gör det möjligt att bygga kontors­hus i Huvudsta. Förslaget inne­håller även ett entré­torg mot Ekelunds­vägen samt mot en ny gata i för­längningen av Ekelunds­bron.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett kontorshus med garage under mark. JM AB avser att uppföra sitt nya huvudkontor på platsen. Ett café eller en restaurang ska finnas mot det torg som planeras. Torget kommer att fungera både som entré till byggnaden och som entré till Solna stad i anslutning till Karlbergskanalen.

Den nya gatan kan på sikt utgöra en stadsmässig länk mellan Kungsholmen och Ekelund, Solnas kommande stadsutvecklingsområde vid Ulvsundasjön. Idag finns bland annat parkering i planområdet, som till större del är inhägnat med taggtrådsstängsel.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedömdes initialt, på Länsstyrelsens inrådan, riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljö­konsekvens­beskrivning (MKB) har därför upprättats. Enligt upprättad MKB bedöms dock detaljplanen inte ge upphov till några betydande negativa konsekvenser för människors hälsa eller miljön.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget var ute på granskning under perioden 15 maj–14 juni 2019.

Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under granskningsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen ska godkänna planförslaget.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 7 MB 2019-06-24 12.46
Plankarta.pdf 527 kB 2019-06-24 12.46
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 5 MB 2019-06-24 12.46
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bullerutredning.pdf 239 kB 2019-06-24 12.46
Dagvattentredning.pdf 3 MB 2019-06-24 12.46
Geoteknisk utredning.pdf 25 MB 2019-06-24 12.46
Gestaltningsprogram.pdf 7 MB 2019-06-24 12.46
Grundläggningsritningar mot t-bana.pdf 1 MB 2019-06-24 12.46
Kulturmiljöutredning.pdf 9 MB 2019-06-24 12.46
Luftkvalitetsutredning.pdf 361 kB 2019-06-24 12.47
Markundersökning Bilaga 1 Provtagning i plan.pdf 3 MB 2019-06-24 12.47
Markundersökning Bilaga 2 Analysresultat.pdf 30 kB 2019-06-24 12.47
Markundersökning Bilaga 3 Fältnoteringar.pdf 150 kB 2019-06-24 12.47
Markundersökning Bilaga 4 Laboratorieprotokoll jordprov.pdf 205 kB 2019-06-24 12.47
Markundersökning.pdf 565 kB 2019-06-24 12.47
Naturvärdesutredning.pdf 6 MB 2019-06-24 12.47
Parkeringsutredning.pdf 2 MB 2019-06-24 12.47
PM Trafik.pdf 595 kB 2019-06-24 12.47
Riskanalys vibrationer.pdf 1 MB 2019-06-24 12.47
Riskbedömning.pdf 3 MB 2019-06-24 12.47
Samrådsredogörelse.pdf 326 kB 2019-06-24 12.47

Tidplan

 • Startskede Oktober 2015
 • Samråd 30 oktober – 11 december 2018
 • Granskning 15 maj – 14 juni 2019
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad