Flygfoto kvarteret Tygeln
Frösunda
Fritid & rekreation
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl.

Nya kontor vid Gårdsvägen

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 med flera. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra tre kontorsbyggnader och en anläggning för skyfallsvatten. Kontoren planeras mellan Ostkustbanan och Gårdsvägen och skyfallsanläggningen planeras i Lilla Frösunda gårds park öster om Kolonnvägen. Samråd ägde rum 8 december 2020 – 11 februari 2021.

Vad planeras?

Förslaget innebär att möjliggöra byggnation av tre nya kontorsbyggnader med verksamheter i bottenvåning inom kvarteret Tygeln, totalt cirka 56 600 kvadratmeter. Befintligt parkeringshus inom Tygeln 3 kvarstår och förlängs något söderut. En ny stationsentré till pendeltågsstationen möjliggörs. Mellan Gårdsvägen och den nya stationsentrén föreslås en gångfartsgata för pendeltågsresenärer till och från stationsbyggnaden. En ny trappa mellan Målbron och Kolonnvägen/Gårdsvägen som integreras i bebyggelsen ersätter den befintliga temporära trappan. Gårdsvägen utvecklas och platsen under och norr om Målbron upprustas.

Mellan Tygeln 1 och 3 och vid sydvästra delen av Tygeln 1 finns lågpunkter som översvämmas vid ett så kallat 100-årsregn. För att säkerställa att fastigheterna inte översvämmas vid skyfall föreslås en rad åtgärder för att fördröja skyfallsvatten vid 100-årsregn. I parken mellan Lilla Frösunda gård och Kolonnvägen möjliggör detaljplanen en anläggning för fördröjning av skyfallsvatten till en omfattning av 11 200 kubikmeter. Parken ska gestaltas så att den upplevs inbjudande och attraktiv samtidigt som fördröjning av skyfallsvatten möjliggörs. Inom planområdet finns även fördröjningsåtgärder mot järnvägen på Tygeln 1 och på allmän platsmark. Ytterligare skyfallsåtgärder ligger utanför planområdet.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av planeringsprocessen

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget fanns ute för samråd under tiden 18 december 2020 – 11 februari 2021. Arbete pågår med att uppdatera planförslaget inför granskning.

Digitalt samrådsmöte

Digitalt samrådsmöte hölls 20 januari 2021.

Under mötet framfördes önskemål om att få se en bild där både planerad bebyggelse i detaljplanen för Solna station och detaljplanen för Tygeln 1, 3 redovisas samtidigt. Denna bild redovisar just detta.

Solna station och kvarteret Tygeln sett ovanifrån med skiss av ny bebyggelse

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster. 90 kB 2019-06-13 13.18
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster. 110 kB 2019-06-13 13.18
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2020-12-16 08.05
Plankarta.pdf Pdf, 535 kB, öppnas i nytt fönster. 535 kB 2020-12-16 08.05
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 45 kB, öppnas i nytt fönster. 45 kB 2021-01-13 09.10

Tidplan

 • Startskede Februari 2018
 • Samråd 2020-12-18 - 2021-02-11
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Karta

Senast uppdaterad