Illustration av bostäder
Haga
Företagslokaler, Fritid & rekreation
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Haga 2:8

Nya kontor och förbättrad parkmiljö i Haga

Solna stad planerar tillsammans med Mengus att utveckla fastig­heten Haga 2:8 i Kungliga national­stads­parken. Ambitionen är att för­bättra förut­sättning­arna för frilufts­liv och rekreation genom att till­skapa strand­bad, utegym, tennis och andra aktiviteter som inbjuder till vistelse i parken.

Vad planeras?

Förslaget innebär en utveckling av markområdet med ny bebyggelse av kontor, förbättring och aktivering av parkmiljön, tillgängliggörande och aktivering av strandzonen, sammankoppling av gång- och cykelstråk, omhändertagande av siktlinjer och utsiktsplatser samt förbättring av tillgängligheten till parken över Uppsalavägen.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2019 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Byggnadsnämnden beslutade 18 september 2019 att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf 2 MB 2019-07-11 13.24
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf 219 kB 2019-07-11 13.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede Mars 2019
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad