Bostäder, Företagslokaler
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • del av kv. Stigbygeln och kv. Tömmen m.m.

Nya kontor och bostäder i Arenastaden

Staden har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteren Stigbygeln och Tömmen.

Kvarteren Stigbygeln och Tömmen ligger mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen i Arenastadens östra del. Området ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Solna station som tillsammans med översiktsplanen aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige under hösten 2020.

Fastighetsägaren Fabege vill utveckla området och har tillsammans med staden tagit fram ett förslag till bebyggelse i form av cirka 59 000 kvm kontor och cirka 13 000 kvm bostäder samt lokaler i bottenvåningen.

Vad planeras?

För de aktuella fastigheterna anges en utveckling mot ”Blandad stadsbebyggelse, bostäder bedöms ej lämpligt”. Som en framtida utmaning anges att knyta Gårdsvägenområdet till omkringliggande stadsdelar. Med den bullerförordning som numera gäller, bedöms nu även bostäder vara möjligt att uppföra på platsen.

Detaljplanen befinner sig i startskede.

Tidplan

 • Startskede 2:a kvartalet 2021
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad