Vy från Roslagsvägen mot söder
Ålkistan, Bergshamra
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av kv Triangeln m fl

Nya bostäder vid Ålkistan, Bergshamra

Ett nytt bostadskvarter med cirka 70 bostäder ska byggas i södra Bergshamra. Stena Fastigheter AB har utarbetat förslaget som innebär att ett befintligt parkerings­­garage ersätts av två nya byggnader och ett under­­liggande garage.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av cirka 70 lägenheter med underliggande garage genom att ersätta befintligt parkeringsgarage. Bockholmsvägen får en förhöjd standard med gångbana på båda sidor, en angöringsficka samt trädplantering längst med gatan mot den nya bebyggelsen.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har bedömts innebära risk för betydande miljö-påverkan. En miljö­konsekvens­beskrivning har därför gjorts. Frågorna som är aktuella att belysa är: strandskyddet som återinträder, påverkan på Kungliga Nationalstadsparken, vegetation (spridningssamband) och rekreation, dagvatten, risk, buller och luft.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget har ställts ut för granskning under perioden 20 maj – 15 juli 2020.

Efter granskning bearbetas inkomna synpunkter. Därefter färdigställs detaljplanen och godkänns av byggnads­nämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommun­fullmäktige.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådsredogörelse.pdf 694 kB 2020-05-22 10.26
Planbeskrivning.pdf 2 MB 2020-05-25 08.43
Plankarta.pdf 468 kB 2020-05-25 08.43

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bedömning av magnetfält.pdf 2 MB 2019-06-27 09.44
Hydrogeologisk utredning.pdf 3 MB 2019-06-27 09.44
Naturvärdesinventering.pdf 11 MB 2019-06-27 09.44
Bullerutredning.pdf 1 MB 2020-05-13 14.16
Dagvattenutredning.pdf 4 MB 2020-05-13 15.20
Illustrationsbilaga.pdf 29 MB 2020-05-13 15.26
Kulturmiljöutredning.pdf 66 MB 2020-05-13 15.33
Luftutredning.pdf 507 kB 2020-05-13 16.07
Miljöteknisk markundersökning.pdf 3 MB 2020-05-13 16.10
Riskutredning.pdf 2 MB 2020-05-13 16.12
Markteknisk undersökningsrapport.pdf 4 MB 2020-05-13 16.15
PM Geoteknik.pdf 1022 kB 2020-05-13 16.17
Trafikutredning.pdf 12 MB 2020-05-13 16.19
Miljökonsekvenbeskrivning.pdf 5 MB 2020-05-14 09.57

Tidplan

 • Startskede Juni 2014
 • Samråd 21 juni – 23 september 2018
 • Granskning 20 maj – 15 juli 2020
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Lamija Perenda

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad