Visionsbild gatumiljö
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler, Trafik & infrastruktur
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Kv Gelbgjutaren m fl

Nya bostäder och kontor i Södra Hagalund

Solna stad planerar tillsammans med Humlegården Fastigheter för en första etapp i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde.

Vad planeras?

Förslaget innebär att en tät blandad stadsbebyggelse i direkt anslutning till den sydöstra uppgången för den kommande tunnelbanestationen Södra Hagalund möjliggörs.

Vid stationsentrén, som planeras på Gelbgjutarevägen, föreslås ett nytt torg. Detaljplanen är det första steget i en utveckling av hela arbetsplatsområdet. På kvarteret Gelbgjutaren möjliggörs ca 365 lägenheter, totalt omkring 35600 m2 och på Instrumentet 5 möjliggörs omkring 17500 m2 kontor. Detaljplanen möjliggör även en förskola och 15 LSS-lägenheter. 25% lägenheterna kommer att vara 4 rum och kök eller större.

Stor omsorg läggs i utformning av bottenvåningarna för att skapa urbana och trygga gaturum. Parkering läggs i garage under mark och/eller i nivån med gata under bostadsgårdarnas gårdsbjälklag. I genomförandet av planen ingår även utveckling av delar av Gelbgjutarevägen, Åldermansvägen och Industrivägen. Trädplanteringar och bredare gångbanor föreslås att tillsammans med lokaler och bokaler i bottenvåningarna rama in gatan i framtiden.

Film om detaljplanen

Denna film berättar om huvuddragen i planen och visar en del av illustrationerna för den nya stadsdelen.

För att se filmen på YouTube, klicka på filmtiteln överst i bildkant.

För att se filmen på hela skärmen, klicka på rutan i nedre högra hörnet.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Vad händer nu?

Planförslaget finns ute för samråd under tiden 26 maj 2021 – 7 juli 2021. Ta del av planförslaget på följande platser:

 • Solna stadshus, Stadshusgången 2, under ordinarie öppettider (inklusive fysisk modell).
 • Solna stadsbibliotek i Solna centrum under ordinarie öppettider.
 • Här på projektets hemsida www.solna.se/gelbgjutaren

Lämna dina synpunkter

Digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 14 juni 2021 kl 18.00 och länk till mötet kommer att finnas här på projektets hemsida. Länken läggs upp samma dag som mötet ska äga rum.

Frågor besvaras av planarkitekt Astrid Fernström, tfn: 08-746 10 00, e-post: astrid.fernstrom@solna.se

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen under samrådstiden och ska senast den 7 juli 2021 ha inkommit till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Solna stad
171 86 Solna
eller till byggnadsnamnden@solna.se

Ange ärendebeteckningen BND 2019:46

Den som inte under samråds- eller granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på detaljplaneförslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Digitalt samrådsmöte

Det digitala samrådsmötet hålls på teams och vem som vill kan delta. Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Anslut till det digitala samrådsmötet måndag 14 juni klockan 18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Så här gör du för att ansluta till det digitala samrådsmötet Visa Dölj

Du som använder mobil eller surfplatta:

 1. Klicka på länken till mötet som läggs upp på den här sidan samma dag som mötet startar
 2. Tryck på ladda ner och ladda ner appen
 3. Gå tillbaka till länken
 4. Anslut som gäst.

Du som använder dator:

 1. Klicka på länken till mötet som läggs upp på den här sidan samma dag som mötet startar
 2. Webbläsaren öppnas
 3. Klicka på fortsätta via webbläsare
 4. Anslut som gäst.
Visionsbild flygfoto

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-05-26 08.43
Planbeskrivning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-05-26 08.43
Plankarta.pdf Pdf, 407 kB. 407 kB 2021-06-22 14.11
BND §43 Detaljplan för kv Gelbgjutaren och Instrumentet 5.pdf Pdf, 299 kB. 299 kB 2021-05-26 14.59

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antikvariskt utlåtande.pdf Pdf, 994 kB. 994 kB 2021-05-26 08.45
Avfall.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-26 08.46
Dagvatten.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-05-26 08.46
Ekologi.pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2021-05-26 08.54
Geoteknik och hydrogeologi.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-05-26 09.02
Geoteknik.pdf Pdf, 24 MB. 24 MB 2021-05-26 09.02
Illustrationsbilaga.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2021-05-26 09.02
Korrektionsterm NMT inkl bilagor.pdf Pdf, 20 MB. 20 MB 2021-05-26 09.02
Ljudmiljö inkl bilagor.pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2021-05-26 09.02
Luft och lukt.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-05-26 09.02
Magnetfältsbedömning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-26 09.02
Miljöteknisk undersökning inkl bilagor.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2021-05-26 09.02
Risk.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-05-26 09.02
Skyfall.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-26 09.02
Stadsbildsanalys.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2021-05-26 09.02
Trafik.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-05-26 09.02

Tidplan

 • Startskede Februari 2019
 • Samråd 26 maj-7 juli 2021
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Karta

Senast uppdaterad