Illustration av bostäder
Solna station
Trafik & infrastruktur
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Kv Farao och Kairo

Nya bostäder och förskola vid Solna station

Skanska Fastigheter Stockholm AB och Fabege Stockholm AB har i samråd med Solna stad tagit fram en vision för området kring Solna station. Området ska utvecklas till en attraktiv och trygg knutpunkt som möjliggör en bra trafikmiljö och effektiva byten mellan olika trafikslag.

Vad planeras?

I linje med visionen har Fabege Stockholm AB tagit fram ett utvecklingsförslag för kvarteren Farao och Kairo. Förslaget innebär att det byggs 150 till 200 bostäder, en förskola med sex avdelningar och tio LSS-lägenheter, sociala lägenheter eller annan typ av speciallägenheter, om Solna stad begär det.

I syfte att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter ses gatustrukturen i och i anslutning till området över med inriktningen att Råsta strandväg ska ersätta Dalvägen som områdets huvudgata in i stadsdelen från Frösundaleden. Dalvägen blir en lokalgata med angöring till den nya tunnelbanestationen och de entréer som finns längs gatan.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2018 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf 200 kB 2019-07-02 14.31
Beslut om planuppdrag.pdf 1 MB 2019-07-02 14.31
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede Juni 2018
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad