Illustration av bostäder
Järva
Trafik & infrastruktur
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av Järva 2:15

Ny regionnät­station i Järva

Med anledning av den pågående och framtida utvecklingen av Solna med nya stads­delar, ett nytt universitets­sjukhus med mera, kommer behovet av att använda stadens elnät att öka. För att säkra stadens framtida elförsörjning behöver Vattenfall, ägaren av det regionala elnätet, uppföra två nya region­nätstationer - en i norra och en i södra Solna. I norra Solna föreslås den nya region­nätstationen ersätta befintlig trans­formator­station belägen på stadens mark i kvarteret Myran i stadsdelen Järva. Plan­området ingick i detalj­plane­arbetet för del av kvarteret Startboxen men efter gransk­ningen beslutades att region­nät­stationen istället skulle hanteras i en fristående detaljplan.

Vad planeras?

På platsen finns en befintlig lokalnätstation. Den nya regionnätstationen ska uppföras på samma plats som befintlig nätstation i gränsen mellan den nya föreslagna täta stadsbebyggelsen (kvarteret Startboxen) och parkområdet i sluttningen väster om Galoppvägen.

Miljöpåverkan

Planområdet ingick i behovsbedömningen för detaljplan för del av kvarteret Startboxen med flera och detaljplanens genomförande bedömdes inte innebära betydande miljöpåverkan. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att en särskild miljöbedömning enligt PBL 5 kap 18§ eller MB 6 kap 11§ inte behöver göras för denna detaljplan.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen 2010:900 och handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att planförslaget är av stor vikt, eller har principiell betydelse. Det kan även innebära att det är av stort intresse för allmänheten eller att det antas medföra en betydande påverkan på miljön.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget fanns ute på granskning under tiden 20 april–12 maj 2017.

Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under granskningsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen ska godkänna planförslaget.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 190 kB 2019-05-20 13.30
Plankarta.pdf 294 kB 2019-05-20 13.30

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bedömning av magnetfält.pdf 289 kB 2019-05-20 13.30
Bullerutredning.pdf 251 kB 2019-05-20 13.30
Miljöbedömning.pdf 70 kB 2019-05-20 13.30
Riskutredning.pdf 602 kB 2019-05-20 13.30

Tidplan

 • Startskede 3 december 2012
 • Samråd 10 juni - 31 augusti 2015
 • Granskning 20 april - 12 maj 2017
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad