Regionätsstation Haga
Haga
Trafik & infrastruktur
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Tomteboda 10

Ny regionnät­station i Haga

Med anledning av den pågående och framtida utvecklingen av Solna, med nya stadsdelar, ett nytt universitets­sjukhus mm, kommer behovet av att använda stadens elnät att öka. För att säkra stadens framtida elförsörjning behöver Vattenfall, ägaren av det regionala elnätet, uppföra två nya region­nätstationer; i norra respektive södra Solna. Solna stad föreslår att en av dessa placeras i stadsdelen Haga.

Vad planeras?

Planområdet omfattar fastigheten Tomteboda 10 och avgränsas av Solnavägen i nordost, en bensinmack i nordväst, en restaurang med parkering i sydväst samt kvartersmark i sydost.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en regionnätstation. Detaljplanen möjliggör även uppförandet av en mindre lokal transformatorstation samt en dagvattenanläggning för hantering av dagvatten och skyfall.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Vad händer nu?

Detaljplanen har godkänts i byggnadsnämnden den 4 maj 2022. Detaljplanen beräknas att antas av kommunfullmäktige den 30 maj 2022.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 383 kB. 383 kB 2022-05-16 09.12
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-05-16 09.12
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 93 kB. 93 kB 2022-05-16 09.12
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 170 kB. 170 kB 2021-11-03 08.47
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 569 kB. 569 kB 2022-05-16 09.13

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bedömning av EMF.pdf Pdf, 243 kB. 243 kB 2021-11-03 08.51
Bullerutredning.pdf Pdf, 950 kB. 950 kB 2021-11-03 08.51
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-11-03 08.51
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 25 MB. 25 MB 2022-05-16 09.12
Markteknisk undersökningsrapport.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2022-05-16 09.13
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2022-05-16 09.13
PM Geoteknik.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-05-16 09.13
PM komplettering miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 222 kB. 222 kB 2022-05-16 09.13
Riskanalys.pdf Pdf, 742 kB. 742 kB 2022-05-16 09.13
Översiktlig naturvärdesbeskrivning.pdf Pdf, 823 kB. 823 kB 2022-05-16 09.13

Tidplan

 • Startskede 15 juni 2016
 • Samråd 22 maj - 30 juni 2017
 • Granskning 3 november 2021 – 10 december 2021
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Miranda Boëthius

08-746 30 15

Karta

Senast uppdaterad