Regionätsstation Haga
Haga
Trafik & infrastruktur
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av kv Tomteboda

Ny regionnät­station i Haga

Med anledning av den pågående och framtida utvecklingen av Solna, med nya stadsdelar, ett nytt universitets­sjukhus mm, kommer behovet av att använda stadens elnät att öka. För att säkra stadens framtida elförsörjning behöver Vattenfall, ägaren av det regionala elnätet, uppföra två nya region­nätstationer; i norra respektive södra Solna. Solna stad föreslår att en av dessa placeras i stadsdelen Haga.

Vad planeras?

Planområdet angränsar till Solnavägen och omfattar del av fastigheten Tomteboda 10. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en regionnätstation samt en ny infart till fastigheten från Solnavägen.

På fastigheten planeras en ny byggnad med en transformator­station. Två transformatorer ska placeras i byggnaden. En ny infart till fastigheten från Solnavägen planeras, för att underlätta transporter till och från transformator­stationen.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen 2010:900 och handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att planförslaget är av stor vikt eller har principiell betydelse. Det kan även innebära att det är av stort intresse för allmänheten eller att det antas medföra en betydande påverkan på miljön.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Vad händer nu?

Planförslaget fanns ute på samråd under tiden 22 maj–30 juni 2017.

Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på granskning.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 301 kB. 301 kB 2019-05-20 15.25
Plankarta.pdf Pdf, 325 kB. 325 kB 2019-05-20 15.25

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bedömning magnetfält.pdf Pdf, 327 kB. 327 kB 2019-05-20 15.26
Bullerutredning.pdf Pdf, 454 kB. 454 kB 2019-05-20 15.26
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-05-20 15.26
Miljöbedömning.pdf Pdf, 101 kB. 101 kB 2019-05-20 15.26
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2019-05-20 15.26
Riskutredning.pdf Pdf, 104 kB. 104 kB 2019-05-20 15.26

Tidplan

 • Startskede 15 juni 2016
 • Samråd 22 maj - 30 juni 2017
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Lamija Perenda

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad