Illustration av bostäder
Företagslokaler
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Sliparen 1 m.fl

Ny kontorsbebyggelse i Solna Business Park

Detaljplan för fastigheten Sliparen 1, m.fl. inom stadsdelen Skytteholm i Solna Business Park.

Vad planeras?

Fabege har som ägare till fastigheten Sliparen 1 i Solna Business Park tagit fram ett förslag till ny bebyggelse för fastigheten. Det innebär att Sliparen 1 planläggs för ny kontorsbebyggelse som bedöms kunna omfatta cirka 20 000 – 25 000 kvm BTA med lokaler mot intilliggande gator. För att få en bra utformning i korsningen mellan Ekensbergsvägen och Svetsarvägen kan en liten del av stadens mark behöva tas i anspråk. Den nya bebyggelsen bör ses i relation till redan pågående planarbete inom Solna Business Park.

Beskrivning av plan­processen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 20 februari 2020 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. Byggnadsnämnden gav den 18 mars 2020 miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede 2020-03-18
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Karta

Senast uppdaterad