Fågelperspektiv nya idrottsplatsen
Järva
Fritid & rekreation
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Kv Krossen

Ny idrottsplats i norra Solna

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Krossen i norra Solna. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny idrottsplats med fotbollsplaner och tillhörande funktioner.

Vad planeras?

Förslaget innebär att en idrottsplats får uppföras med tre fotbollsplaner. I detaljplanen ingår en 11-spelsplan, en 9-spelsplan och en 7-spelsplan, samtliga fullstora.

I nordvästra hörnet av planområdet ligger idrottsplatsens entrétorg. Här möts flera stråk och målpunkter: en ny gångväg genom skogsområdet, ny busshållplats på Gunnarbovägen, ny entré till naturreservatet, huvudbyggnad, aktivitetsyta och den största fotbollsplanen. Här finns även cykelparkering. Aktivitetsytan kan bestå av till exempel bollplan för olika sporter.

Huvudbyggnaden blir i två våningar, totalt cirka 700 kvm. Den inrymmer omklädningsrum, vaktmästarutrymme, mindre kafeteria, teknikutrymme med mera.

Utmed järnvägen finns driftutrymme, inklusive byggnad för driftfordon, och bullerskyddsskärm. Fotbollsplanerna och driftområdet omges av stängsel. Skyfallsåtgärder integreras i idrottsanläggningen och bilparkering anläggs i sydost.

Behovsbedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Huvudbyggnad

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen, då planen bedömts vara av betydande intresse för allmänheten. Förslaget var på samråd vid årsskiftet 2019/2020 och ställs nu ut för granskning till alla som är berörda av det. Efter gransk­ning bearbetas synpunkterna innan detaljplanen godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget finns ute för granskning under tiden 23 oktober 2020 – 30 november 2020.

Tidplan

 • Startskede Mars 2018
 • Samråd 12 december 2019 - 31 januari 2020
 • Granskning 23 oktober - 30 november 2020
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Astrid Fernström

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad