Idrottsplats Järvastaden
Järva
Fritid & rekreation
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Kv Krossen

Ny idrottsplats i norra Solna

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Krossen i norra Solna. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny idrottsplats med fotbollsplaner och tillhörande funktioner.

Två personer som går mot idrottsplatsen

Vy från framtida gång- och cykelförbindelse mellan Fridenborgsgatan och idrottsplatsen. Illustration: Arkitema

Vad planeras?

Förslaget innebär att en idrottsplats får uppföras med tre fotbollsplaner. I detaljplanen ingår en 11-spelsplan, en 9-spelsplan och en 7-spelsplan, samtliga fullstora.

I nordvästra hörnet av planområdet ligger idrottsplatsens entrétorg. Här möts flera stråk och målpunkter: en ny gångväg genom skogsområdet, ny busshållplats på Gunnarbovägen, ny entré till naturreservatet, huvudbyggnad, aktivitetsyta och den största fotbollsplanen. Här finns även cykelparkering. Aktivitetsytan kan bestå av till exempel bollpitch och utegym.

Huvudbyggnaden blir i två våningar, totalt cirka 700 kvm. Den inrymmer omklädningsrum, vaktmästarutrymme, mindre kafeteria, teknikutrymme med mera. Utmed järnvägen finns driftutrymme, inklusive byggnad för driftfordon, och bullerskyddsskärm. Fotbollsplanerna och driftområdet omges av stängsel. Dagvattendamm och bilparkering anläggs i sydost.

Behovsbedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Karta över planområdet

Situationsplan över idrottsplatsen. Illustration: Arkitema

Samråd

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen, då planen bedömts vara av betydande intresse för allmänheten. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget fanns ute för samråd under tiden 12 december 2019 – 31 januari 2020.

Nu sammanställs eventuella synpunkter som inkommit under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på granskning.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars 2018 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 maj 2018 (§ 67). Byggnadsnämnden beslutade den 4 december 2019 om att ge miljö‑ och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplanen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf 880 kB 2019-06-13 10.16
Planbeskrivning.pdf 4 MB 2019-12-11 13.41
Plankarta.pdf 475 kB 2019-12-11 13.41
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Buller.pdf 1 MB 2019-12-11 13.41
Dagvattenutredning.pdf 3 MB 2019-12-11 13.41
Ljusrapport Järva IP.pdf 1 MB 2019-12-11 13.41
Bilaga Ljusrapport Järva IP.pdf 201 kB 2019-12-11 13.41
llustrationsbilaga.pdf 13 MB 2019-12-11 13.41
PM Geoteknik - Järva IP.pdf 6 MB 2019-12-11 13.41
Riskutredning.pdf 7 MB 2019-12-11 13.41
Ulriksdal_PM_magnetfält.pdf 105 kB 2019-12-11 13.41
Översiktlig miljöteknisk markundersökning.pdf 6 MB 2019-12-11 13.41

Tidplan

 • Startskede Mars 2018
 • Samråd 12 december 2019 - 31 januari 2020
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Astrid Fernström

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad