Illustration av bostäder
Järvastaden
Kommunal service, Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • kv Logementet m.fl.

Ny detaljplan för att permanenta tre förskolor i Järvastaden

Järvastaden AB har ansökt om ny detaljplan för att kunna permanenta tre befintliga förskolor som idag har tillfälligt bygglov då användningen strider mot gällande detaljplan. I ansökan ingår även att pröva möjligheten till bostäder i en byggnad som idag innehåller tillfälligt boende.

Vad planeras?

Järvastaden AB har ansökt om ny detaljplan för att kunna permanenta tre befintliga förskolor som idag har tillfälligt bygglov då användningen strider mot gällande detaljplan. I ansökan ingår även önskan om att pröva möjligheten till bostäder i en byggnad som idag innehåller tillfälligt boende. Staden har konstaterat förskolorna behövs under överskådlig tid i Järvastaden.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete vid sammanträdet den 14 september 2020.

Byggnadsnämnden beslutade om uppdrag till förvaltningen den 14 oktober.


Planhandlingar Visa Dölj

Utredningar Visa Dölj

Tidplan

 • Startskede 14 september 2020
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Plan- och exploateringschef

Ann-Christine Källeskog

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad