Planområdet markerat på karta.
Karlberg
Företagslokaler
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Del av Huvudsta 4:15

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att fram ett förslag till detaljplan för del av Huvudsta 4:15.

Karlbergs slottsområde, fastigheten Huvudsta 4:15, ägs av staten via Fortifikationsverket. Slottsområdet utgör ett militärt område och är i sin helhet beslutat skyddsobjekt. Området inrymmer Militärhögskolan Karlberg, ett campusområde där kadetter bor, äter, umgås och studerar.

Inom något år kommer Försvarsmakten att utöka utbildningsverksamheten ordentligt, och har därför behov av nya lokaler. Ett första steg är att bygga en ny matsals- och mässbyggnad. Detaljplanens syfte är därför att möjliggöra en ny matsalsbyggnad med mässfunktion för verksamheten på Militärhögskolan Karlberg. Detaljplanen syftar vidare till att matsalsbyggnaden utformas och placeras på ett omsorgsfullt sätt med hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena inom Karlbergsområdet.

Planområdet där den nya byggnaden är tänkt ligger centralt inne på Karlbergs militära område. Området avgränsas i öster av den gamla mässbyggnaden samt i söder och väster av kör- och gångbanor.

Detaljplanen ligger i linje med översiktsplanen. Detaljplanens genomförande har bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas, kungörs och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 2020-12-21 (§185) att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2022 (§ 107) att ställa ut planförslaget på samråd.

Planförslaget med tillhörande MKB finns för samråd under tiden 27 oktober - 6 december 2022 i Solna stadshus, Stadshusgången 2 och på Solna bibliotek i Solna centrum under lokalernas ordinarie öppettider.

Digitalt samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 9 november.

Ta del av presentationen från samrådsmötet. Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Lämna dina synpunkter

Synpunkter på planförslaget och MKB ska lämnas skriftligen under samrådstiden och ska senast den 6 december 2022 ha inkommit via epost till byggnadsnamnden@solna.se eller via post:

 • Miljö- och byggnadsförvaltningen
 • Solna stad
 • 171 86 Solna
 • Ange ärendenummer: PLAN.2021.12

Kontaktperson

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2022-10-27 07.56
Plankarta.pdf Pdf, 340 kB. 340 kB 2022-10-27 07.56
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 23 MB. 23 MB 2022-10-27 07.57

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-10-27 07.58
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 19 MB. 19 MB 2022-10-27 07.58
Habitatnätverk och spridning i ekmiljöer.pdf Pdf, 554 kB. 554 kB 2022-10-27 07.58
Illustrationsbilaga.pdf Pdf, 12 MB. 12 MB 2022-10-27 07.58
Konsekvensbedömning av träd.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-10-27 07.58
Kulturhistorisk konsekvensanalys.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2022-10-27 07.58
PM Geoteknik.pdf Pdf, 551 kB. 551 kB 2022-10-27 07.58
PM markmiljö.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2022-10-27 07.58
Riskanalys.pdf Pdf, 755 kB. 755 kB 2022-10-27 07.58
Trafik och parkering utlåtande.pdf Pdf, 617 kB. 617 kB 2022-10-27 07.58
Trädbesiktning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-10-27 07.58
Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 898 kB. 898 kB 2022-10-27 07.58

Tidplan

 • Startskede
 • Samråd 27 oktober - 6 december 2022
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Anton Karlsson

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad