Illustration av bostäder
Hagalund
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av kv Flundran

80 nya bostäder i Hagalund

Solna stad planerar tillsammans med Solporten fastigheter att utveckla del av kvarteret Flundran i Hagalund med nya bostäder. Förslaget innebär att cirka åttio nya bostäder byggs, samt att Carl Thunbergs väg förlängs till Brahevägen.

Vad planeras?

Solporten Fastighets AB äger fastigheten Flundran 4 vid Haga Norra. Fastigheten innehåller idag tre huskroppar med hyres­lägenheter, samt ett större parkeringsdäck. Solporten har i samråd med Solna stad utarbetat ett förslag som innebär att en eller flera nya huskroppar byggs på parkerings­däcket, längs med Carl Thunbergs gata. Den nya bebyggelsen kommer att kunna bestå av cirka åttio lägenheter. Tio av lägenheterna reserveras för kommunala behov i form av LSS-lägenheter, sociala lägenheter eller annan form av kategoriboende.

Planförslaget innebär att gårdarna kommer att få mer grönska vilket bidrar både till bättre möjligheter för infiltration av dagvatten och en trivsammare gårdsmiljö.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning och därför görs inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande används om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget var ute på samråd under perioden 22 maj–30 juni 2017.

Nu sammanställs eventuella synpunkter som inkommit under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på granskning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 669 kB 2019-05-20 17.08
Plankarta.pdf 336 kB 2019-05-20 17.08
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bullerutredning.pdf 2 MB 2019-05-20 17.09
Dagvattenutredning.pdf 2 MB 2019-05-20 17.09
Solstudie.pdf 2 MB 2019-05-20 17.09

Tidplan

 • Startskede 8 februari 2016
 • Samråd 22 maj - 30 juni 2017
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Plan- och exploateringschef

Ann-Christine Källeskog

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad