Skytteholm
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av kv. Albygård m.fl.

70 nya bostäder i Skytteholm

Detaljplanen för del av kvarteret Albygård m.fl. innebär en utveckling av kvarteret Albygård med cirka 70 nya bostäder i ny bebyggelse på gården. I projektet ingår även en utveckling av lågdelen mot Huvudstagatan som planeras att byggas på med en våning och byggas till mot norr. Projektet innebär en upprustning av miljön inom kvarteret samt en utveckling av Huvudstagatan.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse omfattande cirka 70 lägenheter inom det befintliga kvarteret Albygård. Detaljplanen syftar även till att utveckla den befintliga lågdelen mot Huvudstagatan med en tillbyggnad som ska inrymma lokaler för centrumändamål samt parkeringsgarage. Tillbyggnaden ska skapa förutsättningar för kvarteret att ansluta till Huvudstagatan på ett mer stadsmässigt sätt och Huvudstagatans sektion ses över för att möjliggöra en utveckling av gatan till en mer levande stadsgata. En ny gång- och cykelväg möjliggörs längs med södra delen av planområdet.

Film om detaljplanen

Denna film berättar om huvuddragen i planen och visar en del av illustrationerna för den nya stadsdelen.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljö­konsekvens­beskrivning (MKB) har därför inte upprättats.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standard­förfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2020 att ge byggnads­nämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Byggnadsnämnden gav den 9 december 2020 miljö- och byggnads­förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2021 att ställa ut planförslaget på samråd

Planförslaget fanns för samråd under tiden 12 januari 2022 - 11 februari 2022 i Solna stadshus, Stadshusgången 2 (där även fysisk modell fanns) och på biblioteket i Solna centrum under lokalernas ordinarie öppettider. Planförslag med underlag finns även digitalt på denna hemsida med adress solna.se/albygard

Ett digitalt samrådsmöte med information om planförslaget hölls den 26 januari 2022. Presentationen från samrådsmötet finns tillgänglig att läsa här. Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidplan

 • Startskede 9 december 2020
 • Samråd 12 januari - 11 februari 2022
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Miranda Boëthius

08-746 30 15

Karta

Senast uppdaterad