Illustration av hur huset kommer att se ut
Skytteholm
Kommunal service, Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Kv Byggmästaren m.fl.

325 nya bostäder i Skytteholm

Solna stad planerar tillsammans med GIAB att utveckla kvarteret Byggmästaren i Skytteholm med nya bostäder. Förslaget till ny detaljplan innebär att det byggs moderna bostäder som ska skapa en nyanserad närmiljö och en tydligare stadsmiljö mot Frösundaleden.

Vad planeras?

Förslaget innebär att planområdet bebyggs med 325 nya bostäder, varav tio utgörs av LSS-bostäder samt omkring tretusen kvadratmeter verksamhetslokaler. Befintligt kontorshus och bensinstation kommer att rivas, medan befintligt bostadshus behålls. Bebyggelsen placeras i kvartersform runt en innergård, med lokaler i bottenvåningen mot Frösundaleden och Ankdammsgatan. Parkeringsbehovet tillgodoses genom garage under byggnaderna.

För att kunna nå de entréer som vetter mot Frösundaleden föreslås en gata mellan befintliga gång- och cykelbanor längs leden och den nya bebyggelsen.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Därför görs inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande används om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget var ute på samråd under perioden 4 april–9 maj 2016.

Nu sammanställs eventuella synpunkter som inkommit under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på granskning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 1 MB 2019-11-22 14.02
Plankarta.pdf 305 kB 2019-11-22 14.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationsplan.pdf 514 kB 2019-11-22 13.56
Solstudier.pdf 3 MB 2019-11-22 13.56
Utredningsstöd avseende geoteknik och hydrogeologi.pdf 4 MB 2019-11-22 13.56
Riksutredning.pdf 821 kB 2019-11-22 13.56
Dagvattenutredning.pdf 4 MB 2019-11-22 13.56
Miljöteknisk markundersökning.pdf 364 kB 2019-11-22 13.56
Bullerutredning.pdf 22 MB 2019-11-22 13.56

Tidplan

 • Startskede 3 juni 2013
 • Samråd 4 april - 9 maj 2016
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad