Bagartorp
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av Järva 2:9 m.fl.

230 nya bostäder i Bagartorp

Solna stad planerar tillsammans med bostadsstiftelsen Signalisten och Besqab Projektutveckling att utveckla Bagartorp centrum, för att på ett bättre sätt länka samman stadsdelarna Järvastaden och Nya Ulriksdal. Den nya bebyggelsen som föreslås kommer att öka tillgängligheten, tryggheten och förutsättningarna för en bättre och mer sammanhållen stad.

Vad planeras?

Förslaget i den nya detaljplanen innebär att 230 nya bostäder byggs. Förslaget består av ett höghus bestående av sjutton våningar, ett lägre punkthus med nio våningar samt två så kallade lamellhus med sex våningar. Under byggnaderna byggs ett garage i två våningar. I bottenvåningen på de hus som ligger mot centrumtorget ska centrumverksamheter finnas.

För att kunna bygga bostäderna behöver två befintliga byggnader rivas och anslutande markparkering användas. I förslaget kommer även gångtunneln under Bagartorpsringen tas bort och ersättas med ett övergångsställe över gatan.

De planerade bostäderna innehåller olika lägenhetsstorlekar samt varierande boendeformer. Enrumslägenheterna i höghusen föreslås bli ungdomsbostäder. Förslaget innebär även att entrétorget mellan Bagartorpsringen och Ulriksdals pendeltågsstation rustas upp.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Därför görs ingen miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget fanns ute för granskning 28 januari–18 februari 2019.

Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under granskningsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen godkänner planförslaget, om det inte behöver granskas på nytt.

Bagartorps ombyggnad
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 6 MB 2019-05-06 13.07
Plankarta.pdf 644 kB 2019-05-06 13.07
Samrådsredogörelse.pdf 450 kB 2019-05-06 13.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Trafikbullerutredning.pdf 2 MB 2019-05-14 16.47
Vibrationsutredning.pdf 251 kB 2019-05-06 12.59
Avfallsutredning.pdf 943 kB 2019-05-06 12.59
Dagsljusberäkning.pdf 4 MB 2019-05-06 12.59
Dagvattenutredning.pdf 3 MB 2019-05-06 12.59
PM bilplatser.pdf 715 kB 2019-05-06 13.09
PM Miljöteknik.pdf 791 kB 2019-05-06 13.09
Riskutredning.pdf 12 MB 2019-05-06 13.09
Gestaltningsprogram.pdf 25 MB 2019-05-06 13.07

Tidplan

 • Startskede 14 april 2015
 • Samråd 15 november 2017 - 5 januari 2018
 • Granskning 28 januari - 18 februari 2019
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Plan- och exploateringschef

Ann-Christine Källeskog

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad