bagartorp vy från söder
Bagartorp
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av Järva 2:9 m.fl.

230 nya bostäder i Bagartorp

Solna stad planerar tillsammans med bostadsstiftelsen Signalisten och Besqab Projektutveckling att utveckla Bagartorp centrum, för att på ett bättre sätt länka samman stadsdelarna Järvastaden och Nya Ulriksdal. Den nya bebyggelsen som föreslås kommer att öka tillgängligheten, tryggheten och förutsättningarna för en bättre och mer sammanhållen stad.

Vad planeras?

Förslaget i den nya detaljplanen innebär att 230 nya bostäder byggs. Förslaget består av ett höghus bestående av sjutton våningar, ett lägre punkthus med nio våningar samt två så kallade lamellhus med sju våningar. Under byggnaderna byggs ett garage. I bottenvåningen på de hus som ligger mot centrumtorget ska centrumverksamheter finnas.

För att kunna bygga bostäderna behöver två befintliga byggnader rivas och anslutande markparkering användas. I förslaget kommer även gångtunneln under Bagartorpsringen tas bort och ersättas med en korsning i plan med övergångsställe.

De planerade bostäderna innehåller olika lägenhetsstorlekar samt varierande boendeformer. Enrumslägenheterna i höghusen föreslås bli ungdomsbostäder. Förslaget innebär även att entrétorget mellan Bagartorpsringen och Ulriksdals pendeltågsstation rustas upp och förses med hiss samt fler gröna ytor.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Därför görs ingen miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett normalt planförfarande. Granskning av planförslaget skedde under jan-feb 2019. Planförslaget har efter granskningen förändrats avseende bland annat planområdets avgränsning, torgutformning och bullerlösning. Därför sker nu en andra granskning.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget ställdes ut för en andra granskning 26 mars - 23 april 2020.

Nu sammanställs eventuella synpunkter som inkommit under granskningen.

Nästa steg är att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen godkänner planförslaget.

Bagartorps ombyggnad
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning granskning 2.pdf 6 MB 2020-03-26 09.53
Granskningsutlåtande.pdf 273 kB 2020-03-26 09.54
Plankarta.pdf 3 MB 2020-03-30 09.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagsljusberäkning.pdf 4 MB 2020-03-26 09.57
Dagvattenutredning.pdf 5 MB 2020-03-26 09.57
Fastighetsförteckning.pdf 317 kB 2020-03-26 09.57
Geoteknik PM Bagartorp - Hus 1-3, Hus 6-7.pdf 1 MB 2020-03-26 09.57
Geoteknik PM Bagartorp - Hus 4-5.pdf 1 MB 2020-03-26 09.57
Gestaltningsprogram.pdf 47 MB 2020-03-26 09.57
Riskutredning.pdf 9 MB 2020-03-26 09.57
Trafikbuller Rapport B.pdf 4 MB 2020-03-26 09.57

Tidplan

 • Startskede 14 april 2015
 • Samråd 15 november 2017 - 5 januari 2018
 • Granskning 28 januari - 18 februari 2019, 26 mars - 23 april 2020
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Plan- och exploateringschef

Ann-Christine Källeskog

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad