bagartorp vy från söder
Bagartorp
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av Järva 2:9 m.fl.

230 nya bostäder i Bagartorp

Solna stad planerar tillsammans med bostadsstiftelsen Signalisten och Besqab Projektutveckling att utveckla Bagartorp centrum, för att på ett bättre sätt länka samman stadsdelarna Järvastaden och Nya Ulriksdal. Den nya bebyggelsen som föreslås kommer att öka tillgängligheten, tryggheten och förutsättningarna för en bättre och mer sammanhållen stad.

Vad planeras?

Förslaget i den nya detaljplanen innebär att 230 nya bostäder byggs. Förslaget består av ett höghus bestående av sjutton våningar, ett lägre punkthus med nio våningar samt två så kallade lamellhus med sju våningar. Under byggnaderna byggs ett garage. I bottenvåningen på de hus som ligger mot centrumtorget ska centrumverksamheter finnas.

För att kunna bygga bostäderna behöver två befintliga byggnader rivas och anslutande markparkering användas. I förslaget kommer även gångtunneln under Bagartorpsringen tas bort och ersättas med en korsning i plan med övergångsställe.

De planerade bostäderna innehåller olika lägenhetsstorlekar samt varierande boendeformer. Enrumslägenheterna i höghusen föreslås bli ungdomsbostäder. Förslaget innebär även att entrétorget mellan Bagartorpsringen och Ulriksdals pendeltågsstation rustas upp och förses med hiss samt fler gröna ytor.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Därför görs ingen miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett normalt planförfarande. Granskning av planförslaget skedde vintern 2019. Efter den första granskningen förändrades förslaget avseende bland annat planområdets avgränsning, torgutformning och bullerlösning. En andra granskning skedde därför våren 2020.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Inkomna synpunkter under granskningen har lett till mindre ändringar i förslaget:

 • Planbestämmelser har införts att enkelsidiga lägenheter inte får anordnas mot Bagartorpsringen i lamellhusen. För punkthusen har bestämmelse lagts till att enkelsidiga lägenheter får anordnas med bullerdämpning som burspråk och/eller balkonger med exempelvis täta räcken, lokalt bullerskydd på en sida och ljudabsorbenter.
 • Planbestämmelse har införts att balkonger inte tillåts mot järnvägen för lamellhuset i söder samt att utskjutande balkonger inte får ske för övriga hus mot Bagartorpsringen.
 • Principsektionen på plankartan för avgränsning mellan kvartersmark och allmän plats, har förtydligats.
 • Buller- och riskutredningen samt planbeskrivningen har uppdaterats/förtydligats med antal tågpassager i enlighet med Trafikverkets yttrande.
 • Riskutredningen och planbeskrivningen har reviderats så utifrån antagandet att farligt gods kan komma att transporteras på det närmaste nytillkommande spåret på Ostkustbanan.

Underrättelse om ändringarna sker till berörda under tiden 23 oktober – 13 november, 2020.

Detaljplanen planeras att tas upp för godkännande i Byggnadsnämnden i december 2020.

 

Bagartorps ombyggnad

Tidplan

 • Startskede 14 april 2015
 • Samråd 15 november 2017 - 5 januari 2018
 • Granskning 28 januari - 18 februari 2019, 26 mars - 23 april 2020
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Plan- och exploateringschef

Ann-Christine Källeskog

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad