Visionsbild Flundran
Hagalund
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av kv Flundran

100 nya bostäder i Hagalund

Solna stad planerar tillsammans med Solporten fastigheter att utveckla del av kvarteret Flundran i Hagalund med nya bostäder. Förslaget innebär att cirka hundra nya bostäder byggs, samt att Carl Thunbergs väg förlängs till Brahevägen.

Vad planeras?

Solporten Fastighets AB äger fastigheten Flundran 4 vid Haga Norra. Fastigheten innehåller idag tre huskroppar med hyreslägenheter, byggda ovanpå ett tvåvåningsparkeringsgarage. Solporten har i samråd med Solna stad utarbetat ett förslag som innebär att kvarteret förtätas med 4 nya byggnader, innehållandes cirka 100 lägenheter och lokaler för centrumverksamhet mot Råsundavägen. Tio av lägenheterna reserveras för kommunala behov i form av LSS-lägenheter, sociala lägenheter eller annan form av kategoriboende. Carl Thunbergs väg, söder om kvarteret, förlängs till Brahevägen och enkelriktas österifrån.

En viktig del av projektets genomförande är att den idag hårdgjorda gårdsmiljön som i huvudsak används för angöring, inlastning och parkering byggs om till en grön gårdsmiljö, planterad med träd och högre vistelsevärden för de boende.

Efter samrådet har planförslaget bearbetats. Den största förändringen i planen är att den tillkommande byggnadsvolymen i söder, mot Carl Thunbergs väg, har kortats, sänkts och delats i två volymer. Detta medför att sol-, skugg- och dagsljusförhållandena inom kvarteret förbättras samt att mötet med park och befintlig bebyggelse i söder och gatan blir mer harmonisk. Dagsljusstudier har noga genomförts avseende både befintliga lägenheter och tillkommande. Den arkitektoniska gestaltningen av bebyggelsen har bearbetats, med avsikt att i högre grad ansluta till den befintliga stadsmiljöns karaktär och med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning och därför görs inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande används om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Plansamråd för detaljplanen genomfördes 22 maj–30 juni 2017, inkomna synpunkter är sammanställda i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har planförslaget bearbetats och utredningar kompletterats.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 december 2020 att ställa ut det bearbetade planförslaget för granskning. Planförslaget ställdes ut för granskning under perioden 16 december 2020 – 20 januari 2021. Efter granskningen har inkomna synpunkter sammanställts i utlåtande efter granskning. Efter granskning har planhandlingar och dagvattenutredningen reviderats. Inga väsentliga förändringar har gjorts i planen.

Detaljplan tas upp för beslut om godkännande på byggnadsnämnden den 28 juni 2021. Detaljplanen beräknas tidigast att antas av kommunfullmäktige den 30 augusti 2021.

Vy från luften, flervåningshus

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2021-06-16 07.55
Plankarta.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2021-06-16 07.55
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 663 kB, öppnas i nytt fönster. 663 kB 2020-12-16 08.16
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 39 kB, öppnas i nytt fönster. 39 kB 2021-01-13 09.05
Utlåtande efter granskning.pdf Pdf, 284 kB, öppnas i nytt fönster. 284 kB 2021-06-16 07.57

Tidplan

 • Startskede 8 februari 2016
 • Samråd 22 maj - 30 juni 2017
 • Granskning 16 december 2020 - 20 januari 2021
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Plan- och exploateringschef

Ann-Christine Källeskog

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad