Om detaljplaner och plan­processen

En detaljplan är en karta med bestämmelser som anger vad marken får användas till och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område.

Program

Detaljplanen kan föregås av ett program som beskriver förutsättningarna och huvudidén för projektet. I programskedet sker i så fall ett första samråd. Inkomna synpunkter ligger då till grund för det formella planförslaget som arbetas fram inför nästa samråd.

Plansamråd

Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med fastighetsägaren eller den blivande byggherren. Efter beslut i byggnadsnämnden sänds planen ut på samråd till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget. Exempel på myndigheter är kommunala förvaltningar, Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Trafikverket. Även bostadsrättshavare, hyresgäster och andra boende informeras. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter.

Samrådstiden är vanligen cirka fem veckor. Under den tiden visas förslaget i Solna stadshus, på biblioteket i Solna Centrum och eventuellt i någon lämplig lokal i närheten av platsen för projektet. Om planen till exempel gäller någon del av Bergshamra, visas den i biblioteket i Bergshamra centrum. Förslagen presenteras också här på stadens webbplats under samrådstiden.

Efter samrådet bearbetas förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse. Där framgår det också om och hur synpunkterna tillgodoses.

Kungörelse och granskning

När samrådet är klart kungörs förslaget till detaljplan, och de som är berörda får möjlighet att granska planen under minst tre veckor. Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla och annonseras i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Sakägare, hyresgästorganisationer och andra som har intresse av förslaget underrättas per brev. Synpunkter på förslaget ska sändas skriftligt till kommunen före granskningstidens slut.

Återigen görs eventuella justeringar av förslaget om det har kommit synpunkter som motiverar detta. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa samlas i ett granskningsutlåtande. Därefter godkänns detaljplanen av byggnadsnämnden. De som inte får sina synpunkter tillgodosedda meddelas.

Antagande

Efter godkännandet går planen vidare till kommunfullmäktige för antagande. Efter antagandet meddelas de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under samråd eller granskning. Den som vill överklaga planen till Länsstyrelsen har tre veckor på sig efter det att fullmäktiges beslut har anslagits på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Om planen inte överklagas, vinner den laga kraft ungefär fyra veckor efter antagandebeslutet. Om planen har överklagats vinner den laga kraft när överklagandet färdigbehandlats, såvida inte den klagande får rätt i högre instans. Får den överklagande rätt så kan det innebära att fullmäktiges beslut om att anta planen upphävs eller ändras.

När planen väl har börjat gälla kan man börja genomföra den, till exempel söka bygglov och projektera den bebyggelse som planen medger.

Överklaga

Den som inte är nöjd med kommunfullmäktiges beslut att anta en detaljplan, kan överklaga skriftligt hos Mark- och miljödomstolen. För att ha rätt att överklaga måste man någon gång under ärendets gång, under samråd eller granskning, ha lämnat skriftliga synpunkter på planen som inte har blivit tillgodosedda.

Överklagandet ska antingen sändas via mejl eller post, eller lämnas till Solna stad, men ställas till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas genom att ange ärendebeteckning, vilket kvarter eller område som planen avser samt datum och paragraf för beslutet. Ange också varför du anser att beslutet är felaktigt och hur det bör ändras.

För att Mark- och miljödomstolen ska kunna ta upp överklagandet, måste skrivelsen ha kommit in till Solna stad inom tre veckor från det datum då protokollsjusteringen anslogs på kommunens anslagstavla.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Överklagandet kan ske genom ombud. Bifoga i så fall en fullmakt. Överklagandet skickas till Kommunfullmäktige, 171 86 Solna eller lämnas i receptionen i Solna stadshus.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad