Mälarbanans nya tunnel möjliggör tusen bostäder i gröna stadskvarter

Samråd ska genomföras om detaljplanen för Mälarbanan genom Solna – det beslutade byggnadsnämnden den 3 februari. På den mark som frigörs när delar av järnvägen förläggs i tunnel föreslås nya gröna stadskvarter med arbetsplatser och cirka tusen nya bostäder.

Visionsbild av ett bostadskvarter

Kvarter E och södra huvudgatan. Vy från sydöst. Bild: AIX Arkitekter

När Mälarbanan byggs ut från två till fyra spår genom Solna förläggs delar av järnvägen i en tunnel ovanför mark – mellan Frösundaleden och korsningen Nybodagatan/Ankdammsgatan. På den mark som frigörs föreslås ny bebyggelse i form av bostäder och nya arbetsplatser.

– När delar av Mälarbanan läggs i tunnel frigörs stora ytor för nya stadskvarter, parker och gatustråk, som minskar järnvägens störningar i stadsmiljön och länkar samman Huvudsta med Skytteholm. Samtidigt som kollektivtrafiken byggs ut i Solna tillkommer dessutom cirka tusen nya bostäder, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Nya stadskvarter och grönområden – med tusen nya bostäder

Ovanpå tunneln föreslås en så kallad parkgata, som bilder ett nytt stråk i öst-västlig riktning. Längs parkgatan förelås ny bebyggelse i form av sex nya bostadskvarter med två förskolor och tre kontorskvarter. När spårområdet byggs över med parkgata och ny bebyggelse minskas den barriär järnvägen idag utgör – stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm knyts samman med nya kvarter, ett finmaskigt gatunät och integrerade stadsrum. Nya parker, trädplanteringar och planterade gårdar tillför lummig grönska och ett bra lokalklimat. Totalt möjliggör planen cirka 1.000 nya bostäder.

Mälarbanan västerut i Solna

Järnvägen förläggs i ett så kallat tråg mellan Ekensbergsvägen i väster och Frösundaleden i öster. Spåren kommer att ligga mellan 2 och 8 meter lägre än nuvarande marknivå. Här tillkommer nya stationsentréer för Sundbybergs station i Solna – i Solna Business Park och Solna strand. I Solna Business Park möjliggörs bebyggelse i anslutning till Sundbybergs station samt i anslutning till Stenhöga och Stora Blå. En ny pendeltågsstation anläggs i Huvudsta.

Mälarbanan österut i Solna

Mellan korsningen Nybodagatan/Ankdammsgatan och vidare till Tomteboda går spåren i markivå. Här anläggs ett nytt anslutningsspår för godstrafik till och från Tomteboda bangård på den norra sidan av Mälarbanan.

Nästa steg

Byggnadsnämnden beslutade den 3 feberuari att miljö- och byggnadsförvaltningen ska genomföra samråd om detaljplanen.

Kontakta oss

Senast uppdaterad