Bagartorp utvecklas till en mer sammanhållen stadsdel

Två nya principöverenskommelser som godkändes av kommunstyrelsen den 16 november möjliggör cirka 140 nya bostäder i Bagartorp. Samtidigt pågår redan byggnation av en ny högstadieskola och planering av flera bostadsprojekt i stadsdelen, som bidrar till en mer sammanhållen och levande stadsdel.

Sex pågående och planerade projekt bidrar till ett mer sammanhållet och levande Bagartorp: tre projekt som tillför cirka 370 nya bostäder (både hyres- och bostadsrätter), upprustning av entrétorg och anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation, en ny högstadieskola och ett nytt vård- och omsorgsboende.

– Med nya bostadskvarter, upprustat centrum, ny högstadieskola och äldreboende samt förbättrad anslutning till pendeltågsstationen knyter vi samman Bagartorp med Järvastaden och Nya Ulriksdal och skapar en mer levande, tryggare och mer attraktiv stadsmiljö för alla åldrar, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Prioriterat utvecklingsområde

Bagartorp är ett av stadens prioriterade utvecklingsområden. Här pågår och planeras flera nya bostäder – både bostadsrätter och hyresrätter – och området görs tryggare och mer attraktivt med lokaler för handel och service i gatuplan, förbättrad anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation och upprustning av centrumytan vid stationen. Syftet är att koppla samman stadsdelen med Järvastaden och Nya Ulriksdal. Samtidigt pågår bygget av en ny högstadieskola och Bagartorp har pekats ut som platsen för ett nytt vård- och omsorgsboende för Solnas äldre.

230 nya bostäder och upprustning av entrétorget

Arbete pågår med detaljplanen för ny bebyggelse som möjliggör 230 nya bostäder i Bagartorp. Förslaget består av ett höghus bestående av sjutton våningar, ett lägre punkthus med nio våningar och två lamellhus med sju våningar. De planerade bostäderna innehåller varierande lägenhetsstorlekar och såväl hyresrätter som bostadsrätter. I gatuplan mot centrumtorget planeras lokaler för till exempel restauranger, butiker och service, som bidrar till en mer levande och tryggare stadsmiljö. Projektet innebär även en upprustning av entrétorget mellan Bagartorpsringen och Ulriksdals pendeltågsstation, med fler gröna ytor och bättre stråk för cykel- och gångtrafik.

Hundra nya hyresrätter – och fler större lägenheter

Nya bostadskvarter planeras, som ytterligare bidrar till ett livskraftigt centrum, i anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation. Kommunstyrelsen godkände den 16 november två principöverenskommelser som tillsammans möjliggör sammanlagt cirka 140 nya bostäder i Bagartorp. Dels möjliggör en överenskommelse med Wåhlin Fastigheter ett fyrtiotal nya bostäder som kommer att vara bostadsrätter, dels har staden och Bostadsstiftelsen Signalisten kommit överens om ny bebyggelse för cirka 100 lägenheter i flera hus, som kommer att upplåtas med hyresrätt. Cirka 25 procent av såväl hyresrätterna som bostadsrätterna kommer att omfatta minst fyra rum och kök.

Ny högstadieskola i Bagartorp

Arbetet pågår för fullt med en ny skola i Bagartorp när Raoul Wallenbergskolan expanderar och kompletterar sin skola i Järvastaden med ett högstadium i Bagartorp med plats för 360 elever. Skolan kommer att ha en idrottsprofil och i anslutning till skolan byggs även en idrottshall, som även kan nyttjas av föreningar efter skoltid. I skolan anordnas också helt nya lokaler för fritidsgården Torget, med fritidsverksamhet för ungdomar kvällar och helger. Första spadtaget togs den 4 mars 2020 och redan höstterminen 2021 beräknas skolan ta emot sina första elever. Det är dessutom den första Svanenmärkta skolan som byggs i länet.

Nytt vård- och omsorgsboende

Befolkningsprognosen visar att antalet äldre i Solna kommer att vara relativt stabilt under de närmaste fem åren för att därefter börja öka. För att möta behovet kommer Solna att behöva ytterligare två vård- och omsorgsboenden under de kommande tio åren – och det första av dem planeras just i Bagartorp. Inriktning är att boendet ska byggas på ett markområde till väster om Bagartorpsringen, parallellt med den nya högstadieskolan. Stadsledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en principöverenskommelse mellan staden och Bostadsstiftelsen Signalisten om det nya vård- och omsorgsboendet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad