Hela torget blir ett konstverk i Råsundas nya stadsdel

Den 1 september påbörjas arbetet med gator och torg inom kvarteret Lagern, på platsen där gamla Råsunda stadion låg. Den nya stadsdelen kommer att innefatta omkring 700 nya bostäder och ett antal nya kontorslokaler. Samtidigt läggs grunden för ett omfattande konstverk integrerat i gatustråk och torg – Stjärnskott – av konstnären Sophie Tottie.

Visionsskiss över konstverket

Visionsskiss över Stjärnskott, i kvarteret Lagern.

Konstverket med titeln Stjärnskott är ett av de största konstverk som beställts för utomhusmiljö i Sverige till ytan sett och omfattar över cirka 4 400 kvadratmeter. Det består av ett antal ton mönsterlagda smågatstenar i olika stensorter med inlagda texter och symboler samt skulpturer och vattenkonst i form av fontäner och dammar. Konstverket börjar i anslutning till Råsunda och sträcker sig över hela det nya torgstråket fram till Solna centrum.

Sophie Totties konstverk Stjärnskott har beställts av Solna stad i samarbete med Fabege och Peab.

– De nya kvarteren i Råsunda med 700 nya bostäder och nya arbetsplatser kommer, tillsammans med torget och gatustråken som bildar konstverket Stjärnskott, att utgöra en helt unik stadsmiljö och bidra till en mer levande stadsdel, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Flygfotografi över byggnaden

Kvarteret Lagern. Bild: Peab, Peter Steen, Studio Toivo Steen.

Om kvarteret Lagern i Råsunda

I mars 2012 antog Solna stad en ny detaljplan för kvarteret Lagern i Råsunda. De nya kvarteren i stadsdelen kommer att innefatta ca 700 bostadsrättslägenheter i varierande våningshöjd samt ett antal nya kontorslokaler. Fabege och Peab ansvarar var för sig för delar av utvecklingen av kvarteret Lagern som är ett omfattande byggprojekt. Planområdet ligger mellan Råsunda stenstad och Solna centrums mer storskaliga bebyggelse. Bebyggelsestrukturen syftar till att koppla ihop de båda stadsdelarna och förlänga befintliga gator och stråk genom området. Den nya bebyggelsen ska vara framåtblickande och samtidigt knyta an till befintlig bebyggelse i Råsunda stenstad.

Om konstverket Stjärnskott

Konstverkets olika delar bildar tillsammans en sammansatt teckning av föreställande och abstrakta former, mönster och texter med historiska och universella teman inlagda i den stenlagda utan och av skulpturala former i sten. Genom Stjärnskott skapas en omsorgsfullt utformad och tydlig gemensam plats för människor att gå, cykla, umgås, leka och köra på – på gångtrafikanternas villkor. Sophie Tottie har i det konstnärliga gestaltningsuppdraget tagit sin utgångspunkt i ett universellt tema; solsystemet och rymden. Valet av gatsten som konstnärligt material knyter an till Råsunda Stenstad och den gedigna arkitektur och hantverk som präglar denna äldre del av Solna. Konstverket relaterar dessutom på ett historiskt plan till fotbollen och berömdheterna som verkat i Råsunda under till exempel Olympiaden 1912 och VM-finalen i fotboll 1958, men också till stjärnskådespelarna i Filmstaden.

Om konstnären Sophie Tottie

Sophie Tottie föddes 1964 och är bosatt och verksam i Stockholm. Hon har utbildats på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Institute des Hautes Etudes en Arts plastique i Paris. Hon har undervisat på Konsthögskolan i Malmö och är sedan 2012 professor på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sophie Totties konst finns representerad bland annat på MoMA i New York, Andrae Kaufmann Gallery i Berlin, Moderna Museet i Stockholm och på Malmö Konstmuseum. Hon är nyligen invald som ledamot av Konstakademien. Stjärnskott är Sophie Totties första offentliga permanenta konstverk utomhus i Sverige.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad