Illustration av bostäder
Norra Hagastaden
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av Haga 4:17 m.fl.

Solna stad vill utveckla Norra Hagastaden till en attraktiv stads­miljö genom att i en första detaljplan bygga cirka 1000 nya bostäder, företags­lokaler, lokaler för vård, utbildning, forskning och laboratorieverksamhet, förskola och LSS-boende.

Vad planeras?

Solna stad har förhandlat fram en princip­överens­kommelse med Region Stockholm för utveckling av ett område i Norra Hagastaden. Projektet omfattar minst 99 000 kvadratmeter ljus BTA bostäder och 25 000 kvadratmeter ljus BTA kommersiella lokaler. Därutöver skall detaljplanen möjliggöra cirka 67 000 – 87 000 kvm ljus BTA för vård, utbildning, forskning och laboratorieverksamhet. En förskola för cirka 140 barn samt en gruppbostad om cirka 500 kvadratmeter för LSS-boende ska planeras.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett utökat förfarande. Program för Norra delen av Hagastaden godkändes av byggnadsnämnden den 19 oktober 2016. I planprogrammet står att ”Programmet har bedömts ligga till grund för flera detaljplaner som enskilt och tillsammans bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan.”

Genomförandet av denna detaljplan kan riskera att medföra en betydande miljöpåverkan. På grund av risken för betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras för detaljplanen, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Läs mer om detaljplaneprocessen

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2021 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete för rubricerad plan, den första detaljplanen i Norra Hagastaden. Byggnadsnämnden beslutade i sin tur den 13 december 2021 att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet för Detaljplan för del av Haga 4:17 m.fl. – DP 1 i Norra Hagastaden.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd, vilket tidigast beräknas kunna ske andra kvartalet 2024.

Karta med markerat detaljplaneområde.

Detaljplan 1 i Norra Hagastaden, preliminärt planområde.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar.pdf Pdf, 647 kB. 647 kB 2022-11-10 14.36
Protokoll.pdf Pdf, 228 kB. 228 kB 2022-11-10 14.36

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

  • Startskede Oktober 2021
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad