Välkommen till förskoleklass

När ditt barn fyller sex år erbjuds en plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och följer skolans läsår. Verksamheten i förskoleklassen syftar till att ge varje barn självkänsla, upptäckarglädje och vilja att lära.


Foto: Jörgen Wiklund

Genom lek och glädjefylld samvaro med andra barn, tränas barnens förmåga till empati och samarbete.

Under året i förskoleklass lär barnen känna skolans miljö och umgängesregler. Barnen får också en fadder. På rasterna finns vuxna som barnen känner och kompisstödjare från årskurs 3- 5 på skolgården. På Tallbackaskolan finns för närvarande två förskoleklasser, FA och FB med cirka 20 barn i varje klass. Förskoleklasserna har tillgång till gymnastiksalen och utnyttjar Kulturskolans erbjudanden.

Vår målsättning är:

  • Att varje barn får möjlighet att utvecklas i sin egen takt på den nivå som hon/han befinner sig.
  • Att stödja varje barn i hennes/hans sökande efter sina förmågor.
  • Att varje barns självkänsla ska vara så god, att hon/han känner sig så trygg att barnet kan visa hänsyn gentemot andra och lösa konflikter på ett bra sätt.
  • Att bibehålla och utveckla varje barns naturliga upptäckarglädje och vilja att lära mera.
  • Att stimulera varje barn till en god språkutveckling.
  • Att verksamheten främjar möjlighet till flexibel skolstart.

Förskoleklass blir obligatorisk höstterminen 2018

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och följer skolans läsår. Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Läs mer om förskoleklass på Tallbackaskolan i informationsbladet i högerspalten.

Dela: