Likabehandlingsplan

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. År 2006 fattade regeringen beslut om en ny lag som gäller alla barn och elever i förskola och skola. Vi har tagit fram och utvärderar vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling varje år. Den är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Likabehandlingsplanen gäller för barn och personal. Den har sin utgångspunkt i följande lagtext.

Skollagen 1 kap §2, tredje stycket

Verksamheten i skolan skall utformas i överenskommelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människans egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan..."Främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiskt beteenden"

AFS (Arbetarskyddstyrelsens författningssamling) 1993:17 6§

"Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling skall snabbt få hjälp eller stöd. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta. "(med arbetstagare avses här barn/elever samt personal)

AFS 1993:17 5§

"Det är viktigt att varje arbetstagare är medveten om sin egen möjlighet och skyldighet att medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen".

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap".

Dela: