Fritidshem

Fritidshemsverksamhetens uppgift är att stimulera barnen till meningsfull, rolig, lustfylld inlärning i en trygg miljö.

På Skytteholmsskolan har vi cirka 350 barn inskrivna i fritidshemsverksamheten som sträcker sig från förskoleklass till och med årskurs 3. I likhet med skolklasserna utgår fritidshemsverksamheten från åldershomogena grupper och är integrerad i skolan både verksamhets- och lokalmässigt.

Fritidshemsverksamheten är öppen från klockan 6:30 till skoldagens början, och från skoldagens slut till klockan 18.

Centralt innehåll för fritidshemmet

Fritidshemsverksamheten tar i likhet med övriga delar av Skytteholmsskolan sin utgångspunkt i läroplanen, Lgr 11. I vårt fritidshem ska vi både stimulera elevernas utveckling och lärande samtidigt som eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid. För att lyckas med detta arbetar vi utifrån såväl elevernas behov, intressen och erfarenheter men också med att kontinuerligt utmana eleverna ytterligare och inspirera dem till nya upptäkter.

Det centrala innehållet i fritidshemmet innefattar följande fem hörnpelare:

  • Språk och kommunikation
  • Matematiska resonemang och uttrycksformer
  • Natur, teknik och samhälle
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Dela: