Särskola

Skytteholmsskolan har sedan 1996 utbildat elever enligt grundsärskolans läroplan. Antalet elever som är mottagna i grundsärskolan varierar olika läsår.

Att inkludera alla elever i en skola är mycket betydelsefullt och medför att eleverna på ett naturligt sätt kan vara förebilder för varandra och lära sig hjälpsamhet, tolerans, samarbetet och hänsyn för varandras olikheter.

Pedagogerna använder sig av ett relationellt perspektiv på undervisningen som innebär att anpassa och förändra bemötande och lärmiljö i skolan för att kompensera för elevens eventuella svårigheter. Undervisningen ska vara stimulerande, intressant och ge en känsla av sammanhang till – för eleverna. Praktiskt elevinflytande där eleverna kan påverka hur undervisningen bedrivs. Tillgång till modern digitala verktyg efter individens behov och för att möjliggöra ett livslångt lärande.

Café verksamhet där delar av skolan samlas för att umgås och träffas ingår i skolans prioriteringar för grundsärskolan.

Målet är att eleverna efter utifrån sin förutsättningar och efter sin utbildning på Skytteholmsskolan ska förvärvat:

  • Baskunskaper och erfarenheter som är värdefulla för ett livslångt lärande.
  • Kunskaper och förmågor som är användbara och meningsfulla för individen.
  • Möjlighet att utöka sin kamratrelationer.
  • Möjlighet att känna tilltro till sitt eget kunnande.
  • Ha en självkänsla som är positiv och stark.
  • Möjlighet att använda sina sociala och känslomässiga kunskaper och erfarenheter på ett adekvat sätt.

Dela: