Om Skytteholmsskolan

Skytteholmsskolan är en grundskola med åldershomogena klasser från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi har drygt 700 elever. Skolan ligger centralt beläget i Solna med närhet till grönområden.

Lek på skolgården
Foto: Skytteholmsskolan

På Skytteholmsskolan har vi organiserat vårt arbete med utgångspunkt från följande centrala begrepp:

  • Höga förväntningar på elever och personal
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla verksamheter (förskoleklass, skola, fritidshem, grundsärskola)
  • Digitalisering med utgångspunkt i formativa lärprocesser
  • Väl fungerande arbetslag som ansvarar för att alla elever ska känna trygghet och sammanhang
  • Elevaktivt arbetssätt i undervisningen, på utvecklingssamtalen och i klass-och elevråd
  • God föräldrasamverkan

Fritidshemsverksamheten är integrerad med skolan både verksamhet- och lokalmässigt.

Från HT 2019 erbjuder Skytteholmsskolan en fotbollsprofil på högstadiet.

På skolan har vi även elever som läser enligt grundsärskolans läroplan.

Dela: