Torg med träd. Visionsbild.
Solnavägen, Hagalund
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Hagalund 4:10 m.fl.

Solna stad planerar för att Nordr Sverige AB ska bygga bostäder och kontor utmed Solnavägen, i anslutning till den nya tunnelbanans uppgång. Det innebär att Solnavägen får en stadsmässig utformning och blir en levande stadsgata.

Vad planeras?

Nordr Sverige AB har i samråd med Solna stad arbetat fram ett förslag till utveckling av stadens fastighet Hagalund 4:10, i anslutning till den nya tunnelbaneuppgången utmed Solnavägen.

Ett torg planeras mellan Solnavägen och tunnelbanans biljetthall. Söder om torget föreslås ett upp till tolv våningar högt kontorshus, vars höjd trappas ned norrut. I den norra delen av planområdet planeras två bostadskvarter med ca 600 lägenheter. Lokaler för centrumändamål ska finnas i samtliga bottenvåningar mot Solnavägen och mot torget.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen är förenlig med Solnas översiktsplan ÖP 2030. Detaljplanens genomförande har bedömts medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram till detaljplanen. Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 13 maj 2022.

Antagandehandlingar finns på denna sida.

Planhandlingar Visa Dölj

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avfall.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2019-11-12 15.41
Utredning skyddsåtgärder och ekologisk kompensation.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2019-11-12 15.43
Ekologisk_spridning.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 6 MB 2019-11-12 15.43
Geoteknik_MMU.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2019-11-12 15.44
Geoteknik_MUR.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2019-11-12 15.44
Geoteknik_PM.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2019-11-12 15.45
Geoteknik_principsektioner.pdf Pdf, 589 kB, öppnas i nytt fönster. 589 kB 2019-11-12 15.45
Kulturhistoria.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2019-11-12 15.46
Bullerutredning.pdf Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster. 17 MB 2020-08-04 08.32
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-08-04 08.32
Dagsljusberäkning.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-08-04 08.34
PM luftkvalitet.pdf Pdf, 855 kB, öppnas i nytt fönster. 855 kB 2020-08-04 08.39
Skyfallskartering.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2020-08-04 08.40
Trafikprogram.pdf Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. 9 MB 2020-08-04 08.41
Brandskydd.pdf Pdf, 478 kB, öppnas i nytt fönster. 478 kB 2020-08-04 10.25
Riskbedömning alifater.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-09-01 16.01
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2020-12-04 15.21
Riskutredning.pdf Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster. 14 MB 2020-12-04 15.21
Skyddsåtgärder och ekologisk kompensation.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2020-12-04 15.21
Solstudier.pdf Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. 10 MB 2020-12-04 15.21
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 78 MB, öppnas i nytt fönster. 78 MB 2020-12-04 15.21

Tidplan

  • Startskede Februari 2018
  • Samråd Samråd under tiden 25 september - 13 november 2019
  • Granskning Granskning under tiden 4 augusti – 6 september 2020
  • Antagen 22 februari 2021
  • Laga kraft 13 maj 2022

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad