Solna stads styrdokument

Styrningen i Solna stad utgår från en samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten.

Utgångspunkten för stadens styrsystem är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger övergripande mål och ekonomiska ramar för nämnderna. Det sker i budgeten, som är stadens främsta styrdokument. Budgeten kompletteras av policys och program, vilka anger principerna för stadens agerande i olika frågor. I dessa specificeras mål och inriktning samt riktlinjer för varje verksamhetsområde som är i samklang med de övergripande målen för staden.

Nämndernas verksamhet styrs av reglementen och kommunfullmäktiges verksamhet i regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunfullmäktige fastställer lokala föreskrifter som riktar sig till och är bindande för allmänheten, exempelvis lokala ordningsföreskrifter och lokal renhållningsordning.

Dela: