Revision

Solna stads revisorer ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Det står i kommunallagen. Revisorerna ska bland annat granska om stadens årsredovisning är gjord enligt lagen och enligt god redovisningssed. Solna stad har idag sju förtroendevalda revisorer.

Kommunallagen formulerar fyra granskningsområden för den kommunala revisionen:

  • verksamhetens ändamålsenlighet,
  • tillfredsställande ekonomi,
  • rättvisande räkenskaper och
  • tillräcklig intern kontroll

Det är nämnder, styrelser och de enskilda ledamöterna i dessa som har ansvar för all verksamhet och som är revisionsobjekt.

Revisionsrapporter 2018

Nämnd Revisionsskrivelse Revisonsrapport
Övergripande Granskning av stadens entreprenadstyrning (PDF-dokument, 13 kB) Granskning av stadens entreprenadstyrning (PDF-dokument, 397 kB)
Övergripande

Granskning av delårsrapport 2018 Solna stad (PDF-dokument, 256 kB)

Utlåtande avseende delårsrapport 2018 (PDF-dokument, 215 kB)
Övergripande

Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst (PDF-dokument, 3 kB)

Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst (PDF-dokument, 174 kB)
Övergripande

Revisionsberättelse 2017 (PDF-dokument, 468 kB)

Granskning av årsredovisning 2017 (PDF-dokument, 283 kB)
Övergripande Granskning av Solna stads krisberedskap (PDF-dokument, 1058 kB)
Övergripande Granskning av intrångsskydd (PDF-dokument, 589 kB)
Övergripande Granskning av samordning, värdering och hantering av kvalitetsrisker inom hemtjänsten (PDF-dokument, 1017 kB)
Övergripande Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner (PDF-dokument, 295 kB)
Övergripande Solna stads hållbarhetsarbete (PDF-dokument, 535 kB)
Övergripande Solna stads bygglovshantering (PDF-dokument, 647 kB) Granskning av bygglovshantering (PDF-dokument, 325 kB)
Övergripande Upphandlingsgranskning skivelse (PDF-dokument, 142 kB) Granskning av Solna stads upphandlingsverksamhet (PDF-dokument, 443 kB)

Revisionsrapporter 2017

Revisionsplan 2017 (PDF-dokument, 101 kB)

Nämnd Revisionsskrivelse Revisonsrapport
Övergripande Granskning av stadens entreprenadstyrning (PDF-dokument, 13 kB) Granskning av stadens entreprenadstyrning (PDF-dokument, 397 kB)
Övergripande

Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst (PDF-dokument, 3 kB)

Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst (PDF-dokument, 174 kB)
Övergripande

Revisionsberättelse 2016 (PDF-dokument, 468 kB)

Granskning av årsredovisning 2016 (PDF-dokument, 283 kB)
Övergripande Grundläggande granskning 2017 (PDF-dokument, 219 kB)
Övergripande Granskning av delårsrapport 2017 (PDF-dokument, 170 kB)

Revisionsrapporter 2016

Revisionsplan 2016  (PDF-dokument, 101 kB)

Nämnd
Revisionsskrivelse Revisionsrapport
Övergripande Granskning av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar (PDF-dokument, 210 kB)
Granskning av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar (PDF-dokument, 270 kB)
Övergripande Övergripande granskning av extern förvaltning (PDF-dokument, 247 kB) Övergripande granskning av extern förvaltning (PDF-dokument, 2,1 MB)
Övergripande

Granskning av delårsrapport 2016 Solna stad (PDF-dokument, 184 kB)

Utlåtande avseende delårsrapport 2016 (PDF-dokument, 197 kB)

Övergripande Revisionsberättelse för Solna stad inkl år 2015 inkl bilagor (PDF-dokument, 8,9 MB)
Överförmyndarnämnden Granskning av styrning och kontroll avseende överförmyndarverksamheten (PDF-dokument, 564 kB) Granskning av styrning och kontroll avseende överförmyndarverksamheten (PDF-dokument, 90 kB)
Övergripande Granskning av årsredovisning 2015 (PDF-dokument, 208 kB)
Övergripande Granskning av rutiner för återsökning av statsbidrag för ensamkommandeflyktingbarn (PDF-dokument, 35 kB) Granskning av rutiner för återsökningar av stats-bidrag för ensamkommande flyktingbarn (PDF-dokument, 386 kB)
Socialnämnden, omvårdnadsnämnden Förstudie samverkan socialnämnd och utbildningsnämnd (PDF-dokument, 28 kB)
Byggnadsnämnden Förstudie bygglovshantering (PDF-dokument, 107 kB)
Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden Granskning av ny förvaltningsorganisation (PDF-dokument, 207 kB)
Övergripande Översiktlig granskning av kommunens bemötande, service och tillgänglighet (PDF-dokument, 182 kB)


Revisionsrapporter 2015

Revisionsplan 2015

Nämnd
Revisionsskrivelse Revisionsrapport
Övergripande Revisionsberättelse och redogörelse 2014 (PDF-dokument, 2,7 MB) Granskning av årsredovisning 2014 (PDF-dokument, 257 kB)
Tekniska nämnden Skrivelse Granskning avs upphandlade tjänster för vinterväghållning 2015 (PDF-dokument, 490 kB)

Granskning av intern kontroll avseende upphandlade tjänster för vinterväghållning (PDF-dokument, 168 kB)

Övergripande Skrivelse - granskning av kvalitetsfaktorer som en del i upphandlingsverksamheten(PDF-dokument, 408 kB)

Rapport - granskning av kvalitetsfaktorer som en del i upphandlingsverksamheten(PDF-dokument, 233 kB)

Övergripande

Granskning av delårsrapport 2015 (PDF-dokument, 158 kB)

Utlåtande avseende delårsrapport 2015 (PDF-dokument, 204 kB)

Övergripande Förstudie Förstudie avseende stadens beredskap för ett ökat flyktingmottagande 2015 (PDF-dokument, 47 kB)
Övergripande Förstudie Förstudie Solna Stads arbete med säkerhet och krishantering 2015 (PDF-dokument, 25 kB)
Övergripande Förstudie Förstudie säkerhet och krishantering 2015 (PDF-dokument, 24 kB)
Övergripande Förstudie Förstudie kapacitetsplanering 2015 (PDF-dokument, 86 kB)
Övergripande Rapport inventering lokala föreskrifter 2015 (PDF-dokument, 67 kB)
Barn- och utbildningsnämnden Granskning av arbetet avseende hantering av anmälningar och genomförande av utredningar för barn och unga (PDF-dokument, 187 kB)
Övergripande Granskning av internkontroll 2015 (PDF-dokument, 210 kB)

Revisionsrapporter 2014

Revisionsplan 2014 (PDF-dokument, 407 kB)

Nämnd Revisionsskrivelse Revisionsrapport
Övergripande

Revisionsberättelse och redogörelse 2013(PDF-dokument, 114 kB)

Granskning av årsredovisning 2013 (PDF-dokument, 500 kB)

IT revision eCompanion(PDF-dokument, 240 kB)
IT revision uppföljning 2013 (PDF-dokument, 354 kB)
Skrivelse - delårsrapport okt 2014 (PDF-dokument, 405 kB) Granskningsrapport - Granskning av delårsrapport 2014 (PDF-dokument, 103 kB)
Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse - fördjupad granskning av intern kontroll, barn- och utbildningsnämnden (PDF-dokument, 835 kB) Revisionsrapport - fördjupad granskning av intern kontroll, barn- och utbildningsnämnden (PDF-dokument, 6,6 MB)
Stadsbyggnadsnämnden Skrivelse - granskning av stadsbyggnadsnämndens interna kontroll avseende avtalshantering (PDF-dokument, 847 kB) Revisionsrapport - stadsbyggnadsnämndens interna kontroll avseende avtalshantering (PDF-dokument, 8,6 MB)
Övergipande Skrivelse - granskning av intern och extern representation (PDF-dokument, 46 kB)
Revisionsrapport - granskning av intern och extern representation Solna stad (PDF-dokument, 236 kB)
Övergripande Skrivelse - granskning av arbetet kring kompetens och personalförsörjning (PDF-dokument, 343 kB) Revisionsrapport - arbetsgivarfunktionen, granskning av arbetet kring kompetens och personalförsörjning Solna stad
Övergripande Skrivelse - granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt (PDF-dokument, 424 kB) Rapport - granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt (PDF-dokument, 519 kB)

Revisionsrapporter 2013

Revisionsplan 2013 (PDF-dokument, 148 kB)

Nämnd Revisionskrivelse Revisionsrapport
Övergripande Revisionsberättelse årsredovisning 2012(PDF-dokument, 2,0 MB)

Granskning av Solna stads årsredovisning 2012 (PDF, 524 kB)

Delår 2013 -Rapport (PDF-dokument, 46 kB)

Utlåtande avseende delårsrapport 2013 (PDF-dokument, 880 kB)

Revisionsskrivelse: granskning av upphandling och miljökrav (PDF-dokument, 881 kB) Revisionsrapport: granskning av upphandling och miljökrav (PDF-dokument, 186 kB)

Revisionsskrivelse Granskning av system och struktur för intern styrning och kontroll (PDF-dokument, 952 kB)

Revisionsskrivelse: Granskning av system struktur för intern styrning och kontroll (PDF-dokument, 952 kB)

Revisionsrapport Granskning av system och struktur för intern styrning och kontroll (PDF-dokument, 537 kB)
Revisionsskrivelse: Granskning av stora projekt (PDF-dokument, 828 kB) Revisionsrapport: Granskning av stora projekt (PDF-dokument, 1,1 MB)
Omvårdnadsnämnden Revisionsskrivelse kvalitetsuppföljning 2013 (PDF-dokument, 10 kB) Revisionsrapport granskning av ONs uppföljning av kvaliteten i särskilt boende (PDF-dokument, 250 kB)
Stadsbyggnadsnämnden Revisionsskrivelse: Granskning av avtalshanteringen inom stadsbyggnadsnämnden - intern kontroll (PDF-dokument, 14,7 MB) Revisionsrapport: Granskning av avtalshanteringen inom stadsbyggnadsnämnden - intern kontroll (PDF-dokument, 12,1 MB)

Revisionsrapporter 2012

Revisionsplan 2012 (PDF-dokument, 265 kB)

Nämnd Revisionskrivelse Revisionsrapport
Övergripande

Stadsbyggnadsnämnden Skrivelse fastighetsunderhåll SBN (PDF-dokument, 846 kB)
Revisionsrapport fastighetsunderhåll 2012(PDF, 126 kB)
Övergripande Utlåtande delårsrapport 2012 (PDF-dokument, 43 kB)
Revisionsrapport granskning av Solna delårsrapport 2012(PDF, 221 kB)

Socialnämnden

Omvårdnadsnämnden

Skrivelse leverantörsavtal SN och ON (PDF-dokument, 418 kB)
Revisionsrapport leverantörsavtal inom Solna stad – SN ON 2012 (PDF, 108 kB)
Övergripande Skrivelse nyckeltalsarbete (PDF-dokument, 209 kB)
Revisionsrapport stadens nyckeltalsarbete 2012(PDF, 106 kB)

Revisionsrapporter 2011

Nämnd Revisionskrivelse
Revisionsrapport
Övergripande Revisionsberättelse årsredovisning 2011 (PDF-dokument, 2,1 MB)
Granskning - årsredovisning 2011.pdf (PDF, 215 kB)
Övergripande Utlåtande delårsrapport 2011 (PDF-dokument, 238 kB)
Revisionsrapport granskning av Solna stads delårsrapport 2011 (PDF, 200 kB)


Dela: