Valnämnden

Valämnden ansvarar för att förbereda och genomföra val på lokal nivå. Verksamheten regleras i vallagen. I nämndens arbete ingår bland annat att inför varje val besluta om vilka vallokaler som ska användas, utse röstmottagare, besluta hur förtidsrösterna ska hanteras samt genomföra den preliminära röstsammanräkningen.

En valnämnd måste finnas i varje kommun.

Dela: