Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är stadens "regering" och bereder ärenden till kommunfullmäktige. De har också tillsammans med de olika nämnderna ansvar för att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av stadens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsens verksamhet omfattar även mark- och exploateringsärenden, trafik- och översiktlig planering. Den är också krisledningsnämnd.

Dela: