Vanliga begrepp

Här förklaras några av de vanligaste begreppen som används i kommunal verksamhet.

Ajournera
skjuta upp sammanträdet för kortare eller längre tid.

Avslag
uttryck för att ett förslag inte leder till beslut i förslagets riktning.

Begära ordet
med handuppräckning begär man att få yttra sig i ärendet.

Bordläggning
uppskjutande av beslut i ett ärende.

Dagordning
den ordning i vilken ärendena ska behandlas, en föredragningslista.

Interpellation
en skriftlig fråga i kommunfullmäktige ställd till ordföranden för kommunstyrelsen eller annan nämnd. Svaret på en interpellation ges skriftligt. En interpellation debatteras mellan frågeställaren och mottagaren, men även med övriga fullmäktigeledamöter.

Fråga
ledamot i kommunfullmäktige som snabbt vill ha svar från någon ansvarig i den styrande majoriteten kan skriftligen lämna in en enkel fråga. Frågor ska beröra enkla sakförhållanden och meningen är inte att framkalla någon politisk debatt.

Justerare
den eller de som fått uppdraget att justera protokollet. Personen väljs när sammanträdet börjar.

Jäv
den som har egna eller närstående intressen i en fråga är jävig och ska inte delta i beslutet om frågan.

Kallelse
formell inbjudan att delta i sammanträdet. Kallelsen anger oftast vilka ärenden som kommer att behandlas så att ledamöterna kan förbereda sig.

Motion
förslag till beslut som väcks av en enskild ledamot eller en grupp av ledamöter i kommunfullmäktige. En motion måste alltid beredas.

Presidium
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Protokoll
anteckningar av de beslut som har fattats vid ett sammanträde. Besluten vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla under förutsättning att ingen överklagat beslutet.

Reservation
en möjlighet för ledamot att markera att han/hon inte godkänner det beslut som fattats. Reservationerna antecknas i protokollet.

Yrkande
den formella termen för ett förslag som man vill ska leda till beslut.

Votering
omröstning, man räknar röster för att avgöra vilket förslag som har segrat. Omröstning kan ske öppet eller slutet med röstsedlar.

Återremiss
term för att ett ärende ska lämnas tillbaka till beredningen för ytterligare behandling.
Dela: